Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matte Safari 2B kapitel 6-10

Bettna skola, Flen · Senast uppdaterad: 25 mars 2018

Behandlar kapitel 6-10 i matematikboken MatteDirekt Safari 2B. Taluppfattning, addition och subtraktion inom området 0-500 samt multiplkationstabellerna 5 och 10 och ytterligare taluppfattning inom talområdet 500-1000. Tematiska delar som tas upp är almanackan, klockan, vikt, temperatur samt enheter och former.

Tid

VT-18

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Efter muntliga genomgångar i helklass eller grupp, arbetar vi med bok 2B kapitel 6-10. En viktig del i matematiken är att eleverna lär av att lära andra och från andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid mattegenomgångar och diskussioner. Eleverna arbetar sedan mest på egen hand men ibland tar de hjälp av varandra och löser matematikuppgifter tillsammans. Alla arbetar först med grundkursen för att sedan göra diagnoser vilken talar om hur eleven förstått kapitlet. Sedan bestäms om eleven ska arbeta med förstoringsglaset vilket betyder med uppgifter av samma slag eller om eleven ska arbeta med kikaren som är mer utmanande uppgifter inom samma område.
Tillsammans startar vi sedan arbetet med de tematiska delarna av boken.


Så här jobbar vi:
Genomgång vid behov.
Arbeta med grundkursen
Gör sedan diagnosen i kapitlet.
Arbeta med förstoringsglaset om du känner att du behöver träna mer.
Arbeta med kikaren om du vill ha mer utmaningar.
Vi börjar arbetet med temasidorna tillsammans och arbetar sedan med uppgifterna.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
MatteDirekt Safari 2B kapitel 6
MatteDirekt Safari 2B kapitel 7
MatteDirekt Safari 2B kapitel 8
MatteDirekt Safari 2B kapitel 9
MatteDirekt Safari 2B kapitel 10
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback