Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Pedagogisk planering: Idrott och hälsa åk 1-3

Munspelets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

RÖRELSEGLÄDJE

Mål

Syftet med idrottsundervisningen är att ni elever skall få en positiv bild av begreppet idrott & hälsa samt skapa en glädje för rörelse.  Under lektionerna kommer ni ges möjlighet att växa och bli starka i det som ni redan är bra på men även att kunna utveckla och bli bättre på de saker ni är mindre bra på. Ni kommer även i ges möjlighet att få planera, genomföra samt utvärdera undervisningen.

Arbetets innehåll

Under idrottslektionerna så kommer du att få prova på praktiska moment såsom: lekar, bollspel, dans, orientering, motorik och koordinationsträning, kondition- & styrkeövningar, samt olika samarbetsövningar.

Du kommer ges teoretisk kunskap gällande hur olika former av träning påverkar kroppen, hur man förebygger skador, hanterar nödsituationer på land och i vatten, samt kännedom om allemansrättens grunder.

I åk 2 så kommer du även att simträna med din klass.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta individuellt, i smågrupper samt i helklass.
Arbetet redovisas fortlöpande genom att delta vid de olika momenten.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag ser på din förmåga att:

  • Kunna förstå och följa regler till olika lekar och bollspel.
  • Kunna delta i genomgångar efter bästa förmåga och på ett sätt som ej stör gruppen.
  • Kunna delta i genomgångar och följa instruktioner och regler till enkla lekar och bollspel.
  • Kunna röra dig i takt till musik.
  • Kunna samspela med andra i lekar och spel.
  • Kunna använda de grovmotoriska grundformerna (hoppa, springa, klättra, kasta, fånga) i olika lekar och med hjälp av enkla redskap.
  • Kunna samarbeta med andra för att genomföra olika uppgifter.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback