Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

Svenska muntlig framställning (SvA)

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Vi tränar på muntliga framträdanden genom olika övningar och uppdrag. Vi använder "En-minutaren" där eleverna ska förbereda sig efter ett visst tema och prata om ett bestämt ämne utifrån de moment vi går igenom.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att öva på hur man formulerar sig i tal och hur man anpassar talet efter olika syften/situationer.

Bedömning - vad och hur

Eleverna kommer att bedömas utifrån de tre enskilda muntliga uppdragen som de får; de ska kunna informera om något, berätta/underhålla samt argumentera.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar i hur man förbereder sitt tal, samt hur olika tal ser ut beroende på vilket syfte man har med talet; vill man informera om något, roa/underhålla någon eller några, eller vill man påverka någon. 

Vi kommer att öva enskilt och i grupp i att prata inför klassen i olika sammanhang.

Tre stycken enskilda uppdrag kommer eleverna att få; Nummer ett, de ska förbereda en information/instruktion, tex ta med sig något hemifrån  och förklara hur det fungerar. Nummer två blir att berätta något som betraktas som ren underhållning; det kan vara roligt, gripande, otäckt osv. Sista uppgiften blir att argumentera, eleverna kommer då att få ett ämne och få veta om de ska vara för eller emot ämnet. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback