Skolbanken Logo
Skolbanken

Djuren på bondgården

Kungshöjdens förskola, Munkedal · Senast uppdaterad: 11 oktober 2018

Djuren på bondgården för de yngre barnen.

Kartläggning av barnens intresse.

Vi har lagt märke till att barnen är mycket intresserade av våra leksaksdjur. Vi har valt att ha ett tema om djuren som bor på bondgården. Vi personal har tagit reda på fakta om de olika djuren och material som vi kan använda till vårt temaarbete. Materialet som vi har tagit fram har vi anpassat till våra barns nivå.

Mål

Eget formulerat mål

Vi vill att barnen ska få en inblick i vad de olika djuren heter och vad de har för läte.

Läroplanens mål

Utvecklar sin förmåga att urskilja,utforska,dokumentera,ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Barnens erfarenheter.

Vi började med att intervjua barnen om temat, för att kunna utforma temat efter barnens svar. Vi ställde frågan : Vem bor på bondgården? Några av barnens svar: -Kossan,hästen,hunden,katt,blomma. -Ko,gris.häst ute Camilla har en häst ute,får,höna,hund.-Grisen.- Mamma,pappa.-Hästarna,en gris, en ko. -Hönor och kossor och får ,en gubbe som har en hatt. Bondgården har en blå färg..

Vi la fram bondgårdens djur där barnet fick hämta ett djur i taget och fick benämna med ord och läte.

Några svar från barnen när vi visade:

Kon: -kossan,ko,kossa, mu,ups, Kons barn: - kalv -mu - bä en kalv. Kons läte: -mu sa nästan alla barnen.

Får: -får, bäbä, lamm, mu ,bä, ett får, fo. Fårets barn: -kyckling, lamm pappa bagge, bä vita lamm, lamm. Fårets läte, -Bä, bää bää, mähä.

Grisen: -gris, dis, grisen, mu, is. Grisens barn: -kycklingar, kultingar, grisen, gris, upa, grisan, bäbä. Grisens läte: -achach, nöff. De flesta av barnen använder näsljud.

Hästen: -häst, ägg, est, do, hät, en häst. Hästens barn: -häst, jag vet inte. Hästens läte: -hieei, hööö, hehe, hie, iheee.

Höna: -höna, ankan, utta, öna, tuppen. Hönans barn: -kycklinga, kycklingar, tupp pappa, fåglar, ankan, utta, uckingar. Hönans läte: -pip, kuckeliku, kack, pippip, tuppetu, kakak.

Hunden: -hund, vovve, un. Hundens barn: -vovve, hund, hundkulting. Hundens läte: -voffvoff, voff, vovvov.

Katten: - katt, att, mjau, pissen, datt. Kattens barn: -katt, mjau, kattungar. Kattens läte: -mjau,majmaj.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Innehållet i våra samlingar har vi planerat gemensamt utefter barnens svar. 3 dagar i veckan har vi våra temasamlingar. Vi försöker hålla samlingarna så konkreta som möjligt, för att alla barnen ska kunna deltaga. Vi börjar med kons familj, grisens familj, fårets familj, hästens familj, hönans familj och avslutar med hunden och kattens familj. Vi kommer att använda oss av bilder av de olika djurfamiljerna. även leksaksdjuren och filmer. Vi har drama med barnen, där vi leker att vi är de olika djuren och djurens läte. Vi pratar lite lätt om vad djuren äter och vad vi får från djuren och hur de bor. Vi använder oss av sånger, teckenspråk och ramsor. Barnen kommer att själv få dokumentera genom målning och skapande aktiviteter.

Hur målet ska utvärderas

När vi känner oss klara med vårt bondgårdstema, kommer vi att intervjua och dokumentera om vad barnen har lärt sig o de olika djurfamiljerna.

Teoretisk bakgrund

Vygotskij ser lärande och utveckling först och främst resultat av samspel, företrädelsevis av socialt samspel. Vi ser alla samlingar som ett stort samspel mellan barn-barn, barn-pedagoger.

Dokumentation

Barnens bilder och skapande kommer att visas i hallen och på Unikum.

Samverkan med vårdnadshavare

Föräldrarna får följa temats gång på temaväggen. Vi kommer också lägga ut varje barns lärande på Unikum.

 

 

 

Utvärdering MALL 2017 (Skriv EJ i skolbanken utan kopiera och gör blogginlägg i er avdelning)

Pedagogernas insatser

Hur har jag som pedagog genomfört det som var planerat?
Hur bemötte jag barnen?
I vilken utsträckning har jag fört utvecklande samtal?Hur har arbetslaget fungerat tillsammans? Har vi alla strävat mot samma mål?Feedback av kollegorna! Feedback av barnen? Feedback av vårdnadshavare?

Barnens upplevelser

Utvärderingen tillsammans med barnen gick till så här ...
Barnen uttryckte att …”det där” var spännande” därför att… det där” var tråkigt därför att… Det ”andra” var… Annat.

Barnens utveckling

Beskrivning av gruppens utveckling. Vad känner barnen till nu om det valda området när arbetet har pågått under… antal veckor. Kan bygga på observationer, intervjuer, sångstunder, lekstunder eller annat

Teoretisk bakgrund

På dessa sätt stämmer/stämmer inte teorier och forskning som vi har lyft upp med vårt arbete. Vi tror att det kan bero på…

Analys av utvärderingen

Utvärderingen visar att…
kan handla om hur barnen har tagit till sig och utvecklats, kan handla om hur vissa delar av arbetet har uppskattats av barnen, av vårdnadshavare, av pedagoger… Annat. Vi har lyft upp dessa teorier/forskning och vi har i vårt kvalitetsarbete erfarit att…

Resultatets betydelse för fortsatt arbete

Utifrån analysen av resultatet kommer vi i fortsättningen att… Kan handla om hur vi bemöter barnen, hur vi ser på de yngsta barnens lärande, hur vi kommer att organisera verksamheten, annat.

Referenser


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback