Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Hemma i världen

Krusboda skola, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 28 mars 2018

Arbetsområdet syftar till att skapa förståelse för och kunskap om nationella minioriteter i Sverige, de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi kommer att reflektera över de mänskliga rättigheterna både ur ett internationellt perspektiv och ett barnperspektiv. Detta gör vi genom att jämföra barns villkor i olika delar av världen. Sverige samarbetar med andra länder genom bland annat medlemskap i EU och FN. Under arbetets gång bekantar vi oss en del med gemensamma EU-regler och får kännedom om några av FN:s uppgifter. Under arbetsområde "Hemma i världen" kommer vi även att titta närmare på de nordiska länderna.

Mål för arbetsområdet

Genom arbetet med "Hemma i världen" ska eleverna utveckla kunskap om:
- samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.
- mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
- vad som påverkar deras liv och hur de kan påverka sitt eget liv och andras.

Lgr 11

 

Så här ska vi arbeta


Vi arbetar i huvudsak med avsnittet "Hemma i världen" i läroboken Puls Samhällskunskap. Vi pratar mycket kring det vi läser i boken. Eleverna arbetar med uppdrag och uppgifter kopplade till de texter vi bearbetar. Vi ser också på filmer som hör till arbetsområdet.

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt under arbetet på lektionerna och genom de uppgifter eleverna genomför.

Arbetsområdet avslutas med en skriftlig uppgift där eleverna har möjlighet att visa sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värden samt sin förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp kopplade till området. Dessutom får de visa att de utvecklat kunskap om nationella minoriteter.                 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback