Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Elektrokemi

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 1 april 2018

Kursen omfattar en kort repetition om atomens byggnad och det periodiska systemet därefter kommer vi gå in på olika bindningar och hur de bidrar till att ge ämnen dess egenskaper. Vi kommer att lära oss om joner, elektrokemi, korrosion, hur metaller i spänningsserien påverkar varandra, hur ett batteri fungerar varför beslut vi tar kring återvinning kan ha stor påverkan på både miljö och ekonomi.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i kemi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi 
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället
• Människans användning av energi- och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller. 
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Kemin och världsbilden
• Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

 

 Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Metod

Arbetssätt:

·         gemensamma genomgångar

·         studiearbete i grupp

·         laborationer med labbrapportskrivning

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

·         ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner

·         ett aktivt deltagande i laborationer

·         skrivna labbrapporter

·         ett skriftligt prov

Begrepp att kunna diskutera och förklara:

sid 164 – 175
Grundämne, Atom, Jon, Ädelgasstruktur, Periodiska systemet, Grupper och Perioder, Valenselektroner, Protoner, Neutroner, Jonförening, Molekylförening, Ozon, Marknära Ozon, Fotosyntes, Freoner.

sid 218 - 229
Ädla och oädla metaller, Oxidation och reduktion, Spänningsserien, Galvaniskt element, Djurisk elektricitet, Voltas stapel, Ackumulator, Tungmetaller (exempel på tungmetall – Kadmium), Brunstensbatteri, Alkaliskt batteri, Blyackumulator, Bränslecell, Korrosion, Förzinkning, Offeranod

sid 230 – 242, 244 - 245
Elektrolys, Anod och Katod, Förnickling, Malm och Metall, Råjärn till Stål,


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Elektrokemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback