Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Alla årskurser

Världens befolkning

Rödsleskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

För 200 år sedan fanns det cirka en miljard människor på jorden. Sedan dess har dock mycket hänt och idag finns det cirka 7,5 miljarder människor på jorden. Befolkningsökningen har gått så snabbt att man pratar om en befolkningsexplosion. Enligt FN:s befolkningsavdelning (UN Population division) kommer ökningen fortsätta länge än och kanske nå nivåer om 11-13 miljarder år 2100. Det är främst antalet människor i världens fattigaste länder som blir fler. I flera av världens rikaste länder är befolkningsutvecklingen den motsatta. Dessutom är det fler än någonsin som flyttar från landsbygden till städer, Denna urbanisering är störst i utvecklingsländerna och innebär förändrade livsvillkor för miljontals människor. Vad är det som gör att befolkningen ökar kraftigt i vissa delar av världen och att den minskar på andra håll? Varför är en del områden på jorden mycket tätbefolkade medan andra är nästan folktomma och vad får detta för konsekvenser? Det och mycket mer ska du få lära dig om i det här arbetsområdet.

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

 

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

 

 

Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet:

* orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

* orsaker till och konsekvenser av migration (dvs att folk flyttar mellan olika länder)

* orsaker till och konsekvenser av urbanisering (dvs att folk flyttar till städerna)

orsaker till fattigdom och ohälsa

* samband mellan fattigdom, ohälsa och befolkningstäthet

* att läsa och tolka diagram och kartor som beskriver befolkningsfördelning och befolkningsutveckling.

* använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

 

Förmågor som tränas:

* analysera förhållanden i omvärlden med hjälp av olika källor, t ex kartor och diagram som befolkningspyramider.

* göra jämförelser (likheter och skillnader)  t ex mellan olika länder eller olika platser.

* beskriva samband, t ex orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration.

* resonera kring hur människors levnadsvillkor påverkas av den ojämna befolkningsfördelningen.

* använda geografiska begrepp.

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från läromedlet Utkik Geografi 7-9, där vi läser texterna högt tillsammans och diskuterar innehållet. Diskussionerna sker enligt EPA - metoden, dvs enskilt, grupp och helklass. Uppgifter till arbetsområdet kommer att ligga i ett classroom på google drive. Under lektionerna tränar vi på olika förmågor. Ni ska också få se filmade genomgångar och arbeta med uppgifter till dessa. Uppgifterna till läromedelstexterna och de filmade genomgångarna ser olika ut. Det kan t ex vara frågor i form av quiz, instuderingsfrågor, arbetsblad eller att vi antecknar viktig fakta tillsammans. Dessutom ser vi avsnitt med Hans Rosling och tittar närmare på statistik från Gapminder. Vi tränar oss också i att analysera olika slags geografiska källor som kartor, diagram och befolkningspyramider. 

 

 

Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat arbetsområde. Provet kommer att testa såväl begreppsförståelse som olika förmågor. 

Du visar också din förmåga genom att delta i diskussioner, såväl i grupp som i helklass.

Tidsram

Vi arbetar med världens befolkning under ca 6 veckor.

Bedömning

Se bedömningsmatris utifrån kunskapskraven för åk 9.


Läroplanskopplingar

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris utifrån kunskapskraven i Geografi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter