Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Geometri år 4 vt18

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 april 2018

Hur långt är...? Hur mycket längre är...? Hur långa är vi tillsammans? Nu ska ni få träna er i att mäta, dels med gamla kroppsmått men även med vårt meterssystem. Vi kommer även arbeta med olika tvådimensionella objekt och beräkning av omkrets och area.

Du möjlighet att utveckla din förmåga att...

 • resonera kring längder, former, omkrets och area
 • använda metoder för att mäta, omvandla och göra beräkningar
 • använda begrepp för att beskriva längder och former
 • kommunicera dina lösningar och tankar, både muntligt och skriftligt.
 • lösa problem som handlar om geometri

Du får undervisning om...

 • hur människor mätte förr i tiden innan metern var uppfunnen.
 • hur man använder meterssystemet samt sambandet mellan olika längdmått.
 • hur du räknar och omvandlar med längder
 • egenskaperna hos vanliga 2D figurer, tex triangel, kvadrat, rektangel.
 • vinklar
 • beräkning av omkrets och area.

Såhär kommer vi att arbeta

Vi uppskattar sträckor och tränar oss i att använda en linjal och tumstock att mäta med och mäter olika sträckor och ting.  Vi pratar om lämpliga mått beroende på vad vi ska mäta. Vi tittar på en film om meterns historia.  

 Vi tränar också att säga samma mått på olika sätt.

Vi tränar på att uppskatta och förstå omkrets och areabegreppet genom övning i olika grupper samt enskilt. Vi tränar på att beräkna omkrets och area.

Vi lär oss begrepp för att beskriva olika figurer, detta gör vi främst muntligt.

Vi löser problem tillsammans för att ytterligare få förståelse för geometrin.

Bedömning

Genom en skriftlig uppgift får du visa att du kan...


- använda metoder för att mäta sträckor och växla mellan måttenheter, samt mäta vinklar.

- använda metoder för att beräkna omkrets och area av en kvadrat, rektangel och triangel.

Genom en muntligt uppgift får du visa att du kan...

- använda begrepp för att beskriva olika geometriska 2D objekt

- resonera genom att kunna ange likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer.

 

OBS! Alla delar i matrisen kommer ej att bedömas denna gång.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
MATEMATIK Lgr11, GEOMETRI
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter