Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

PP - Vikt och volym

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 april 2018

I detta arbetsområdet kommer du att arbeta med vikt och volym. Du kommer bland annat att få färdighetsträna genom att skriva dina svar på lärrummets fönsterrutor för att andra ska kunna ta del av dina lösningar.

Förmågor att utveckla

Du kommer att utveckla din kunskap och förståelse för vikt och volym.

När vi är klara med arbetsområdena ska du kunna:

- jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter

- växla mellan olika volymenheter

- jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram

- växla mellan olika viktenheter

Så här ska vi arbeta

Vad?

Vi kommer att arbeta med vikt och volym under v.51-4 och kommer då att arbeta med:

- Liter, deciltiter och centiliter samt räkna med dessa

- Kilogram, hektogram och gram samt räkna med dessa

- Vikt och volym som decilmaltal

Hur?

- Muntliga genomgångar av vikt och volym

- Gruppuppgifter där du får möjlighet tillsammans med andra att resonera kring olika problem

- Färdighetsträning i MatteBorgen

- Test där du visar att du har kunskaper om det du arbetat med

Detta ska bedömas

Du kommer att bedömas om du är säker, på gång eller osäker på att:

- jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter

- växla mellan olika volymenheter

- jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram

- växla mellan olika viktenheter


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Checklista för vikt och volym
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback