Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

FRIS/PA

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2018

På FRIS ("Fritids i skolan", också kallat PA - praktisk aktivitet) har vi jobbat mycket med ämnet känslor, kränkning, mobbning, sociala relationer, utanförskap, vänskap, självkänsla, självförtroende, på vilket sätt är de "OK" att uttrycka sina känslor?, vilket sätt är inte "OK" att uttrycka? Kroppsspråk, agerande och handling - Olika tolkningar och vad de kan leda till. Olika verktyg och mycket kommunikation, samarbetsövningar och läromedel för hur vi ska sätter ord på våra känslor, lärde oss att hantera våra känslor och att uppmärksamma andra personers känslor. Vi använde oss av läromedel/arbetsmaterial EQ "Emotional Intelligence Institute" och URskola filmerna "vara vänner"

Lektionsplanering FRAS/PA

 

Vad? EQ (Emotional intelligence), övriga värdegrundsfrågor. URskola (vara vänner).

 

Hur?

·         Rit- och skrivuppgifter i EQ-häfte

·         Diskussionsövningar i helgrupp (halvklass) och i mindre grupper.

            Analysera ett ”case”, t.ex. filmerna ”Vara vänner” 9 avsnitt -  Reflektioner.

 

När? Vårterminen 2018.

 

Varför?

·         Förebygga en bra sammanhållning och gemenskap i klassen.

·         Skapa en bra lekstämning där flera kan leka med flera och där ingen känner sig systematiskt utanför.

·         Skapa lugn och ro på lektioner och vid övergångar. 

 Få förståelse över sina egna och andras känslor.

 Få kunskap över hur man ska hantera känslor.

 Få en inblick i hur andra kan känna sig när de är utanför och vägledning till hur man kan göra när någon är utanför, ledsen,   ensam, rädd, eller arg.

Lgr11:

  • Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
  • Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  • Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Språk och kommunikation Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

 

Utvärdering:

Genom diskussion då och då följa upp hur eleverna tycker att stämningen är i klassen. Eleverna ska sammanfattningsvis få värdera det arbete vi tillsammans gjort på FRIS.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback