Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

VT 18 PP - Sverige - Vår plats på jorden

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 april 2018

Hur ser skogarna i Sverige ut? Vilka växter och djur lever där och hur ser sambanden mellan dem ut? Det här och mycket mer kommer vi att prata om i arbetsområdet Sverige - Vår plats på jorden.

Målet med arbetsområdet är att... 

utveckla din...

begreppsliga förmåga

 • förmåga att förstå och använda begrepp 

kommunikativa förmåga

 • förmåga att diskutera och resonera

analysförmåga

 • förmåga att förklara och se samband

dina kunskaper om...

 • näringskedjor och nedbrytning
 • djur och natur på hösten
 • djur och natur på vintern

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska veta hur nedbrytning går till i skogen och kunna ge exempel på näringskedjor i skogen. Du ska känna till några vanliga djur och växter som finns i skogen och kunna förklara skillnaden mellan bytesdjur och rovdjur. Du ska också veta vilka typer av skog vi har i Sverige och vad som menas med allemansrätten. 

Viktiga begrepp

Barrskog, blandskog, lövskog, urskog, mycel, nedbrytare, nedbrytning, näring, näringskedja, rovfågel, rovdjur bytesdjur, däggdjur

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • läsa och bearbeta faktatexter
 • se filmer
 • samtala och resonera 
 • lärarledda genomgångar
 • plantera skog

Detta kommer att bedömas...

Du kommer genom att göra en poster få visa att du...

 • kan förklara näringskedjor och nedbrytning med hjälp av viktiga begrepp inom biologi
 • kan förklara vad nedbrytning är och hur den hör ihop med begreppet kretslopp

 

Du kommer i en kort skriftlig examination få visa att du...

 • kan berätta om hur olika djur och växter anpassar sig till den svenska kylan

 

Med hjälp av matrisen nedan kan du se vad som krävs på de olika nivåerna. 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen
Ht 16 PP Sverige - Vår plats på jorden Del 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback