Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

4

Biologi- Naturen - våren

Sundbornsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 5 april 2018

Detta avsnitt om naturen fördjupar oss i olika ekosystem näringsvävar, näringskedjor och hur de fungerar. Årstidernas påverkan, olika kretslopp och fotosyntesen är bland annat begrepp som berörs. Allt med fokus på våren

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att lära sig begrepp och se samband som är viktiga att kunna och förklara inom biologin och naturvetenskapen. Detta ska du visa på olika sätt.

 

 

Konkretisering av mål

 

Mål att kunna använda sig av, lära sig, förklara och se sambanden mellan begrepp som:

klimat, naturtyp, näringskedja, näringsväv, rovdjur, växtätare, allätare, nedbrytare, livsmiljö, med flera. 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i formen av grupper med tydlig rollfördelning där gruppen specialiserar sig i en del av ämnet och under arbetets gång samt vid redovisning tar del av övriga gruppers resultat. 

Bedömning

Arbetsområdet kommer bedömas fortlöpande utifrån begreppen ovan och de olika aktiviteterna (se punkterna från läroplanen ovan) vi gör. 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback