Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Matematik 2017-2018

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 6 april 2018

Planering i matematik för åk 4, 2017 - 2018. LPP med koppling till läroplaner. Veckoplanering.

Planering matematik, åk 4, 2017-2018:

 

Under åk 4 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden och moment inom matematikämnet:

·       Tal och mönster, vilket innebär att utveckla våra förmågor och kunskaper i att:
-  upptäcka mönster och figurer i talföljder

-  positionssystemets uppbyggnad och användning

-  jämföra och ordna tal i efter storlek
-  läsa av och sätta ut tal på tallinjer
-  lösa problem och kommunicera (visa) dessa lösningar

·       Längd och räknesätt, vilket innebär att utveckla våra förmågor och kunskaper i att:
-  jämföra och mäta längd
-  välja och växla längdenheter
-  addera och subtrahera på olika sätt (huvudräkning och algoritmräkning)
-  känna igen händelser som leder till addition och subtraktion (välja räknesätt)
-  välja lämplig metod när man löser problem (val av strategier)

·       Tal och enheter, vilket innebär att utveckla våra förmågor och kunskaper i att:
-  jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
-  jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
-  använda tal i decimalform
-  avrunda samt göra överslag i additioner och subtraktioner
-  visa (kommunicera) olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

·       Multiplikation och division, vilket innebär att utveckla våra förmågor och kunskaper i att:

-        förstå och förklara sambandet mellan addition och multiplikation

-        multiplikationstabellerna upp till 10*10

-        förstå och förklara sambandet mellan multiplikation och division

-        göra beräkningar med större tal, t ex 6*1250 och 6030/3 (olika uppställningar/strategier)

-        upptäcka och använda olika sätt att lösa problem

·       Form och storlek, vilket innebär att utveckla våra förmågor och kunskaper i att:

-        beskriva form och storlek på månghörningar

-        uppskatta och jämföra vinklars storlek

-        beskriva symmetri och symmetrilinjer

-        beräkna omkrets och area och visa på samband

-        sätta sig in i problem och att använda nya strategier

·        Skala och mönster, vilket innebär att utveckla våra förmågor och kunskaper i att:

-        använda skala (förstora/förminska)

-        se samband mellan skala och storlek

-        använda skala och mönster på figurer

-        motivera val av strategier vid problemlösning

 

Ovan nämnda innehåll kommer vi framför allt att arbeta med i vårt läromedel i matematik, Prima Formula 4. Vi kommer även att utgå ifrån andra källor och läromedel såsom övningar och spel på internetbaserade läromedel (Prima Formula web, elevspel, nomp, bingel mm), fysiska redskap (mätverktyg av olika slag), skolans yttre miljö, filmer (digitala läromedel, youtube), fysiska spel (tärningsspel mm), laborativt material, pedagogers (skolans och via lektion.se) material samt våra egna (pedagogers och elevers) erfarenheter.

 

Vi kommer även att koppla matematiken till övriga ämnen som t ex NO, SO och slöjd, då så är lämpligt. Exempelvis kommer vi att arbeta mer med begreppen längd, avstånd och skala när geografin är aktuell.

 

Genom att växla mellan samtal, diskussioner och genomgångar i helklass, arbete i smågrupper, pararbete och enskilt arbete, kommer vi att utveckla vår förståelse, våra förmågor och kunskaper inom ovan nämnda områden och moment.

 

Parallellt med detta arbeta kommer vi att arbeta med strategier och metoder som underlättar och främjar huvudräkningen, d v s att vi ska minska fingerräknandet samt att endast behöva använda algoritmer och andra hjälpmedel då det verkligen behövs.

 

Periodvis kommer vi att prioritera problemlösning, d v s träna oss på att förstå frågeställningar, hantera information, välja räknesätt, metod och strategi, dokumentera och kommunicera alla tankar, uträkningar och lösningar, skriva tydliga svar, samt förmågan att reflektera över rimligheten i svaren.

 

Vi kommer även kontinuerligt att arbeta och stärka våra förmågor i att förstå och använda matematiska ord och begrepp (”mattespråket”).

 

Vi kommer naturligtvis att arbeta kontinuerligt med multiplikationstabellerna, vilka är nödvändiga att behärska inom stora dela av matematiken, t ex division och geometri.

 

Läxorna kommer till stor del att handla om att stärka förmågorna att förstå och använda olika strategier, matematiska begrepp och behärska multiplikationstabellerna.

 

Undervisningens syfte och innehåll inom ovan nämnda arbetsområden utgår ifrån Läroplan för Grundskolan 2011 (LGR 11):

 

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att:

·        utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·        använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·        välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·        föra och följa matematiska resonemang, och

·        använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Centralt innehåll:

·        Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

·        Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

·        Positionssystemet för tal i decimalform.

·        Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

·        Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

·        Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.

·        Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

·        Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Kunskapskrav:
Kunskapskrav (tal, positionssystemet, räknesätten) för betyg E (lägsta godkända betyg) i åk 6: Eleven ska kunna lösa enkla problem, att räkna med heltal och decimaltal i de fyra räknesätten, på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven ska även kunna resonera sig fram till om resultatets rimlighet.

 

Målet för åk 4 är att eleven förstår och kan hantera positionssystemet och är förtrogen att använda de fyra räknesätten vid huvudräkning och skriftliga metoder. Samt att ha förståelse för innebörden i begreppet decimaltal.

 

Kunskapskrav (geometri: längd, vikt (massa), volym, skala) för betyg E (lägsta godkända betyg) i åk 6: Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­uppgifter inom geometri.

Målet i åk 4 innebär man att behärskar längdmåtten och dess relationer, förstår begreppen omkrets och area och att kunna utföra enklare omkrets- och areaberäkningar, förstår begreppet skala och att kunna göra förminskningar och förstoringar. Eleven ska även vara tillräckligt förtrogen med begreppen volym och vikt (massa) och att viss utsträckning kunna hantera och växla mellan dessa begrepps enheter. Eleven förstår begreppet vinkel och kan uppskatta och jämföra olika vinklar.

Kunskapskrav (räknemetoder, strategier, lösningar) för betyg E (lägsta godkända betyg)i åk 6: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhål­lande till problemsituationen.

 

I åk 4 är målet att man utvecklat sin problemlösningsförmåga så pass att man kan använda lämpliga strategier, räknemetoder och lösningar vid olika frågeställningar.

 

 

Bedömning av elevers kunskaper utgår ifrån de fem förmågorna:

·       Metodförmåga (procedurer): Vilken metod passar nu? Använda olika sätt att räkna. Huvudräkning. Klara rutinuppgifter.

·       Kommunikationsförmåga: Redovisa skriftligt och muntligt om idéer och tankegångar. Så här räknar jag. Hur tänker du? Lyssna till andra.

·       Begrepp: Förstå mattespråk. Exempel: täljare, volymmått, differens, area, paralellogram

·       . Beskriva begrepp (cirkeln är…, rektangel = fotbollsplan). Jämföra begrepp (t ex area-omkrets).

·       Problemlösning: Formulera/lösa matematiska problem. Välja metod och strategi för att lösa problem. Värdera vald metod/strategi. Vad vill man veta? Undersöka och pröva. Lösa problem. Redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

·       Resonemang: Motivera ditt svar. Argumentera. Bevisa… varför? Val av räknesätt. Det borde vara så här… därför att.

 

Bedömning av den enskilde eleven sker dels löpande i det enskilda arbetet och deltagandet i samtal och diskussioner, dels i samband med provsituationer. Det som bedöms är t ex om eleven behärskar olika metoder (rutinuppgifter) och strategier. Finns förmågan att välja en lämplig metod och strategi? Använder hen skriftliga räknemetoder på ett tydligt och relevant sätt? Behärskar eleven tabellerna i de olika räknesätten (är tabellerna automatiserade)? Klarar hen av att kommunicera/redovisa sina uträkningar? Har eleven förståelse för och kan använda matematiska begrepp? Hur utvecklad är förmågan att formulera och lösa matematiska problem, visar hen tydligt hur hen löst problemet? Deltar hen i samtal och diskussioner kring matematiska problem av olika slag? Kan eleven argumentera för en lösning visa varför just denna lösning är lämplig?

 

 

Nedan följer en preliminär planering vecka för vecka, som dock kan komma att justeras efter hand:

Att arbeta med i kapitel 2: ”Längd och räknesätt”

OBS: De röda uppgifter där det står ”genomgång”, ”gemensamt” eller ”Aktivitet” gör vi när läraren säger till. De svarta uppgifterna jobbar du med enskilt eller med kamrat.

 

vecka

avsn

uppgifter jag ska göra

45

1

Göra klart diagnosen. (de som varit borta mycket gör diagnosen i skolan och G-uppgifterna hemma)

2

G-uppgifter: Gemensamt 4, 5, 17, 12, 14, 16, 21, 23, Gemensamt 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29

3

Rätta G-uppgifterna med facit

4

Aktivitet 2:2 B-C ( s 41)

5

X-matte (häfte) eller X-pärmen (lösblad) eller elevspel (i-pads) (olika val vid olika tillfällen)

46

6

Genomgång av diagnosen

7

G-uppgifter: 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40

8

Aktivitet 2:3A,   Aktivitet 2:4 (EPA)

9

Rätta G-uppgifterna med facit

10

X-matte (häfte) eller X-pärmen (lösblad) eller elevspel (i-pads) (olika val vid olika tillfällen)

47

 

12

G-uppgifter: 42, 43a-b, Se blå rutan s 51, G-uppg 45, 46, 47,

13

Genomgång blå rutor, s 52, 54, 55

14

G-uppgifter: 49, 50, 51, 52, 53,

15

Aktivitet 2:5 – EPA (enskilt-par-alla)

16

X-matte (häfte) eller X-pärmen (lösblad) eller elevspel (i-pads) (olika val vid olika tillfällen)

48

 

17

G-uppgifter: 55, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70

18

Rätta G-uppgifterna med facit

19

Tänk efter 2, T1,T2,T3 (EPA)

20

Diagnos 2, s 60

21

X-matte (häfte) eller X-pärmen (lösblad) eller elevspel (i-pads) (olika val vid olika tillfällen)

49

22

Grön: 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 98, 100

23

Röd: 102, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 118, 119, 121

24

Rätta Grön/Röd med facit

29

Något extra: valfria uppgifter

50/51

30

Repetition, s 75-78 (+ rätta)

 

31

Prov

 

32

X-matte (häfte) eller X-pärmen (lösblad) eller elevspel (i-pads) (olika val vid olika tillfällen)

 

Att arbeta med i kapitel 3: ”Tal och enheter”

OBS: De röda uppgifter där det står ”genomgång”, ”gemensamt” eller ”Aktivitet” gör vi när läraren säger till. De svarta uppgifterna jobbar du med enskilt eller med kamrat.

 

vecka

sida

uppgifter jag ska göra

3-4

79

Genomgång målen

80

Aktivitet 3:1 (A-C) tillsammans

81-82

Genomgång blå ruta + G-uppgifter 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,

82

G-10 (EPA)  

83-84

Genomgång blå rutor (deci, centi, milli + decimaler), G-uppgifter 13, 14, 15, 17, 18, 19

om du hinner

”Tema matematik”, ”X-matte” (häfte) eller X-pärmen (lösblad) eller elevspel/nomp

5

85

Aktivitet 3:2 tillsammans

86-89

Genomgång blå rutor s 86, 87, 89

86-89

G-uppgifter 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 30, 34 (gemensamt)

90-91

Genomgång blå rutor (decimaltal) + G-uppg 40 o 43 (starttal/bottental)

90-91

G-uppgifter 35, 36, 37ab, 38ab, 39ab, 41

 

81-91

Rätta G-uppgifter

6

 

92

Genomgång/repetition blå ruta s 92

92-93

G-uppgifter 45, 47, 50ab

93-95

Genomgång blå rutor s 93 + 94 + 95(överslag/avrundning)

93-95

G-uppgifter 51, 52, 53, 54, 59, 61, (56, 57, 62 tillsammans)

96 + 98

Genomgång blå rutor s 96 + 98 + uppg 66

96-98

G-uppgifter 63, 65, 67ab, 68ab, 69

92-98

Rätta G-uppgifter

om du hinner

”Tema matematik”, ”X-matte” (häfte) eller X-pärmen (lösblad) eller elevspel/nomp

8

 

 

Träna add/sub/mult/div-tabeller, längd/volym/vikt, avrundning på elevspel.se

99-100

Lös problem 72, 73, 75, (76 tillsammans)

101

Tänk efter 1: T1-T5 EPA

103

Utmaningar 3 (för den som har tid)

102

Diagnos 3

om du hinner

X-matte (häfte) eller X-pärmen (lösblad) eller elevspel (i-pads) (olika val vid olika tillfällen)

9

104-107

78abc, 79abc, 80abc, 81, 83, 84, 85ab, 86a6b, 87, 88ab, 89, 91, 93ab, 94ab, 95, 97ac, 98, 100, 101ac

108-111

102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 117, 118ab, 119, 120

104-111

Rätta grön eller röd

112-116

Något extra (välj själv vilka uppgifter du vill jobba med)

 

 

Så här arbetar du med kapitel 3. Du varvar arbetet med boken och web-boken. Du är naturligtvis med på alla genomgångar och gemensamma uppgifter som t ex ”Aktiviteterna”.

v
3-4

Volym

Boken
s 81-83

Bildresultat för googlePrima formulaSe blå rutan s 81, 82, 83
G-uppg 1, 2, 3, 4, 9

v 3-4

Volym

Webben

MåluppgifterTeorifilmerSe film 1
Måluppg 9, 23

v
4

Volym
Längd

Boken
s 83-84

Bildresultat för googlePrima formulaSe blå ruta s 84.
G-uppg 13, 14, 17, 19

v
5

Volym

Elevspel

Bildresultat för elevspelUppdrag: Volymenheter (20 min)

v
5

Vikt

Boken
s 86-92

Bildresultat för googlePrima formulaSe blå rutor s 87+89
G-uppg 22, 25, 26, 27, 29, 31ab, 32ab    

v 5-6

Vikt

Webben

Se film 2
Måluppg 29, 43, 50, 66, 73
MåluppgifterTeorifilmer

v
6

Längd
Vikt

Elevspel

Bildresultat för elevspelUppdrag: Längdenheter + Viktenheter (20 min)

v
6

Decimaltal

Boken
s 90-92

Se blå ruta s 92
Bildresultat för googlePrima formulaG-uppg 37ab, 38ab, 39ab, 47

v
6

Avrundning
Överslag

Boken
s 93-98

Genomgång blå rutor s 93 + 94 + 95
Bildresultat för googlePrima formulaG-uppg 50ab, 51bc, 52ab, 53a, 54abc, 59ab

v
6

Decimaltal

Elevspel

Bildresultat för elevspelUppdrag: Decimaltal (20-30 min)

v
6

Avrundning
Överslag

Webben

Visa vad du kanTeorifilmerMåluppgifterFilm 3      
Måluppg 82
Visa vad du kan 12-17

v 6-8

Avrundning
Överslag

Elevspel

Bildresultat för elevspelUppdrag: Avrundning (20 min)

v 8-9

Diagnos

Webben

DiagnosGör diagnosen. Kolla resultatet. Gör om 
diagnosen om du har mer än ett fel.

v
9

Efter diagnos

Boken
Välj om du gör bara gröna eller röda eller blandar.

Bildresultat för googlePrima formulaGröna uppgifter: 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88,
91, 93ab, 94ab, 101,
Röda uppgifter:102, 103ab, 105, 107, 108,
111, 112, 115, 116, 117,

 

 

 

Att arbeta med i kapitel 4:

OBS: De röda uppgifter där det står ”genomgång”, ”gemensamt” eller ”Aktivitet” gör vi när läraren säger till. De svarta uppgifterna jobbar du med enskilt eller med kamrat. De blå uppgifterna gör du när det finns tid över eller du vill ha utmaningar.


vecka

sida

uppgifter jag ska göra

13

117

Mål, genomgång tillsammans

118+121

Aktivitet 4:1,A  + Aktivitet 4:2,A

122-123

Genomgång blå rutor, s 122, 123

119-130

G-uppg: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 35, 37,

130-132

Genomgång blå rutor, s 130, 131, 132,

 

Tema-matte, X-matte, elevspel, bingel

15

131-132

G-uppg: 42, 43, 45ab, 46ab, 47ab, 48ab, 50, 51, 52abc, 53, 54 (tillsammans)

133

Aktivitet 4:5 A

134-137

Genomgång blå rutor, s134, 135, 136, 137

134-137

G-uppg: 55abc, 56 abc, 57, 59abc, 60abc, 64, 65, 66 (gemensamt), 68, 70, 71, 73,

 

Tema-matte, X-matte, elevspel, bingel

16

138-139

Bildresultat för Prima formula 4Genomgång blå rutor, s138, 139

138-140

G-uppg: 74, 75abcd, 76abc, 77 (tillsammans), 78, 80, 83

141-143

”Lösa problem”

143

”Tänk efter 4”

144

Diagnos 4

146-147

Gröna uppg: 92, 94, 96

150-151

Röda uppg: 118, 120, 121

143-158

”Något extra”

 

Tema-matte, X-matte, elevspel, bingel

17

ej boken

Lösblad: ”Kort division – heltal”

147-149

Gröna uppg: 97, 98, 100, 101, 103, 105, 106

151-152

Röda uppg: 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130

18

149

Gröna uppg: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117

152-153

Röda uppg: 132, 134, 135, 137, 138, 140, 142

143-158

”Något extra”

159-162

”Rep 2”

 

Tema-matte, X-matte, elevspel, bingel

 

 

 

 

Så här arbetar du med kapitel 4. Du varvar arbetet med boken och web-boken. Du är naturligtvis med på alla genomgångar och gemensamma uppgifter som t ex ”Aktiviteterna”.

v
13

 

Boken
s 117
s 122, 123

Bildresultat för googlePrima formulaGenomgång kapitlets mål
Se
blå rutor s 122, 123

v
13

 

Boken
s 119-120

Bildresultat för googlePrima formulaG-uppg 1, 6, 7

v 13

Multipli-kation

Webben

Visa vad du kanMåluppgifterTeorifilmerSe film ”addition och subtraktion”
Se film ”multiplikation”
Måluppgifter 11, 26, 42
Visa vad du kan 20, 21, 22

v
15

Multipli-kation

Boken
122-124
134-138

Bildresultat för googlePrima formulaG-uppg 9, 10, 11
Se blå rutor s 134-135
G-uppg 57, 59, 68, 70,

Se blå rutor s 138-139
G-uppg 75abc, 78

v
15

Multipli-kation
& division

Webben

MåluppgifterTeorifilmerVisa vad du kanSe film ”multiplikation”
Se film ”division”
Måluppgifter 66, 79
Visa vad du kan 23, 24, 25

v
16

Multipli-kation
& division

Webben

DiagnosTeorifilmerSe film ”multiplikation med större tal”

Gör diagnosen. Kolla resultatet. Gör om 
diagnosen om du har mer än ett fel.

v
16

Multipli-kation
& division

Elevspel.se

 

Bingel

Bildresultat för elevspelJobba med uppdragen multiplikation
och division i 20 minuter

Bildresultat för koll pÃ¥ matematik   eller  
Arbeta med uppgifterna multiplikation
och division i 20 minuter

v
16

Mult / div

Boken
s 146-148

Bildresultat för googlePrima formulaGröna uppgifter: 92, 98, 99, 101, 102, 103,

 

 

V
17

Mult / div

Boken
s 148-149

Bildresultat för googlePrima formulaGröna uppgifter: 108, 109, 111, 112, 114, 115,
116, 117

v
17-18

Mult / div

Webben

DiagnosGör diagnosen. Kolla resultatet. Gör om 
diagnosen om du har mer än ett fel.

Mina resultatKolla dina resultat. Om du har
någon övning med flera fel, gör du
om den.

v
18

Längd/vikt/volym
De 4 räknesätten

Boken
s 158-162

Bildresultat för googlePrima formulaRepetition 2

v
18

Längd/vikt/volym

Mult / div

Elevspel.se

 

Bingel

Bildresultat för koll pÃ¥ matematikBildresultat för elevspelJobba med uppdragen enheter längd, vikt
och volym i 20 minuter

    
 eller  
Arbeta med uppgifterna multiplikation
och division i 20 minuter

 

 

 

v
13

 

Boken
s 117
s 122, 123

Bildresultat för googlePrima formulaGenomgång kapitlets mål
Se
blå rutor s 122, 123

v
13

 

Boken
s 119-120

Bildresultat för googlePrima formulaG-uppg 1, 6, 7

v 13

Multipli-kation

Webben

Visa vad du kanMåluppgifterTeorifilmerSe film ”addition och subtraktion”
Se film ”multiplikation”
Måluppgifter 11, 26, 42
Visa vad du kan 20, 21, 22

v
15

Multipli-kation

Boken
122-124
134-138

Bildresultat för googlePrima formulaG-uppg 9, 10, 11
Se blå rutor s 134-135
G-uppg 57, 59, 68, 70,

Se blå rutor s 138-139
G-uppg 75abc, 78

v
15

Multipli-kation
& division

Webben

MåluppgifterTeorifilmerVisa vad du kanSe film ”multiplikation”
Se film ”division”
Måluppgifter 66, 79
Visa vad du kan 23, 24, 25

v
16

Multipli-kation
& division

Webben

DiagnosTeorifilmerSe film ”multiplikation med större tal”

Gör diagnosen. Kolla resultatet. Gör om 
diagnosen om du har mer än ett fel.

v
16

Multipli-kation
& division

Elevspel.se

 

Bingel

Bildresultat för elevspelJobba med uppdragen multiplikation
och division i 20 minuter

Bildresultat för koll pÃ¥ matematik   eller   
Arbeta med uppgifterna multiplikation
och division i 20 minuter

v
16

Mult / div

Boken
s 146-148

Bildresultat för googlePrima formulaGröna uppgifter: 92, 98, 99, 101, 102, 103,

 

 

V
17

Mult / div

Boken
s 148-149

Bildresultat för googlePrima formulaGröna uppgifter: 108, 109, 111, 112, 114, 115,
116, 117

v
17-18

Mult / div

Webben

DiagnosGör diagnosen. Kolla resultatet. Gör om 
diagnosen om du har mer än ett fel.

Mina resultatKolla dina resultat. Om du har
någon övning med flera fel, gör du
om den.

v
18

Längd/vikt/volym
De 4 räknesätten

Boken
s 158-162

Bildresultat för googlePrima formulaRepetition 2

v
18

Längd/vikt/volym

Mult / div

Elevspel.se

 

Bingel

Bildresultat för koll pÃ¥ matematikBildresultat för elevspelJobba med uppdragen enheter längd, vikt
och volym i 20 minuter

    
 eller  
Arbeta med uppgifterna multiplikation
och division i 20 minuter

 

 

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback