Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

5

Kemi och miljö

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 9 april 2018

Kemi handlar om väldigt små delar som tillsammans bygger allt runt omkring oss! Du ska nu få lära dig vad kemi är och vad olika kemibegrepp innebär. Du ska också få lära dig mer om hur människan påverkar miljön och hur kemi kan hjälpa till att lösa problem som människan orsakat i naturen.

Centralt innehåll

Vi kommer att jobba med läroboken "Koll på NO", där vi kommer att arbeta med arbetsområdet Kemi och miljö. Vi kommer även att använda oss av Håll Sverige Rents material om kemikalier och faropiktogram.

När du arbetat med Kemi och miljö ska du kunna:

 • Förklara atomernas kretslopp och vad som menas med "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • Ge exempel på några grundämnen.
 • Berätta om ämnens tre faser.
 • Ge exempel på en kemisk reaktion.
 • Ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • Ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • Berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

 

Arbetssätt

I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om vad kemi är och vad en kemist gör. Du kommer att få mer kunskap om vad atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar är. Du kommer även få lära dig vad syror och baser är samt vad som skiljer blandningar från lösningar. Dessutom får du lära dig om metallers egenskaper och vad en legering är.

Allt runt omkring oss är kemi och du kommer genom arbetet med kapitlet få lära dig mer om hur människan på olika sätt påverkar naturen och hur kunskap och fiffiga uppfinningar kan lösa problem. Du får också lära dig om vad farosymboler betyder samt hur kunskap om dessa kan skydda din hälsa.

Vi kommer att utgå från Koll på NO och arbeta med gemensamma genomgångar, gruppaktiviteter och enskilt arbete. Vi kommer även att se en del korta filmer som illustrerar det vi just lärt samt göra några experiment. Vi kommer att diskutera olika frågor i helklass för att på så sätt få ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.  Du kommer att få en hemläxa som handlar om faropiktogram. 

 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • hur aktivt och korrekt, "rätt", du deltar i experimentmomenten
 • prata om dina resultat utifrån de gruppdiskussioner di deltagit i
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback