Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik Åk 5 Favorit matematik 5B

Sundbornsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 10 april 2018

Det här terminen kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna med tal i bråkform, decimalform och procentform. Vi kommer att träna tabeller och diagram. Vi kommer att arbeta med längdenheter, viktenheter, volymenheter och tidsenheter. Vi kommer även att träna på medelvärde, typvärde och median.

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga
 •  kunna lösa problem i elevnära situationer
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • kunna se om mitt tal är rimligt
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp hör ihop 

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter
 • kunna använda digitala verktyg

Kommunikationsförmåga

 • kunna använda bilder,symboler,tabeller,grafer och andra matematiska uttryckformer
 • kunna redovisa,samtala,ställa frågor och bemöta matematiska argument.

Det här ska vi lära:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • tabell och diagram
 • medelvärde, typvärde och median
 • bråkform, decimalform och procentform
 • längdenheter, viktenheter, volymenheter, tidsenheter
 • decimaltal (tiondelar, hundradelar)
 • Taluppfattning inom talområdet 0 - 1 000 000.
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egen problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt

Så här arbetar vi:

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5 B men också arbeta med matte på andra sätt t ex problemlösningsuppgifter. Efter varje avslutat arbetsområde gör vi diagnoser för att se vad du har lärt dig. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer att få undervisning om:

 • Bråk, decimal och stora tal
 • Procent,statistik och sannolikhet
 • Mätning
 • Area,likformighet och skala

 

 • du kommer att få lyssna på genomgångar.
 • du kommer att få förklara hur du tänkt på whiteboard tavlan.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet Favorit Matematik 5B.
 • du kommer att föra matematiska resonemang i par, grupp och i hel klass.

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • skriftliga prov

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Matematik åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback