Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

GEOMETRI OCH MÄTNING VT18

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vilka geometriska figurer kan vi hitta i skolan? Kvadraterna i hundrarutan, cirkelformade hål i bollhuset, parallella linjer i staketet, rektangulära fönster, klotformade bollar, pelare som ser ut som cylindrar, tak med trubbig vinkel...Börjar vi leta tar det aldrig slut! Och så var det de kluriga enheterna, hur var det nu...Väger en bil 1000 meter? Kan jag springa 5 kg på en halvtimme? Rymmer kaffekoppen 2 decimeter, eller var det två hekto? Köper jag äpplen i liter och mjölk i kilo? Detta ska vi reda ut!

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Problemlösning:

 • formulera egna problem/lästal
 • lösa problem/lästal i två steg
 • föra resonemang om rimlighet
 • redogöra för och samtala om tillvägagångsätt

 

Geometri:

 

 • kunna använda geometriska begrepp
 • använda rätt enheter och göra enkel enhetsomvandling i längd, vikt, volym
 • förstå och kunna göra enkla beräkningar på omkrets och area
 • kunna förklara och ge exempel på begreppet symmetri
 • kunna hitta vinklar i vardagen samt bekanta sig med gradskivan

 

 

Bedömning - vad och hur

Vi följer hela tiden din utveckling i de uppgifter du gör och i de grupparbeten och samtal du deltar i. 


Vi bedömer med vilken kvalitet du:

 • väljer lämpliga metoder när du löser problem/lästal
 • kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
 • kan använda enheter och göra enhetsomvandlingar
 • kan beskriva geometriska objekt
 • kan mäta omkrets och area
 • kan jämföra och uppskatta vinklar

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lösa problem/lässtal (vi använder tex EPA; E: du tänker först enskilt och påbörjar din uträkning P: sedan samarbetar du med en kompis A: vi diskuterar era lösningar i gruppen)

Du ska få träna på enheterna för längd (mil, km, m, dm, cm, mm), vikt (ton, kg, hg, g) och volym (l, dl, cl, ml)

Du ska få träna på geometriska begrepp genom att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt och arbeta med symmetri och vinklar

 

Du kommer att få jobba både enskilt och tillsammans med kamrater

 

Klassen har diskuterat (med hjälp av den kollaborativa strategin EPA) och kommit fram till hur de vill arbeta för att nå målen:

- arbeta enskilt och ta hjälp av kompis när man behöver det

- arbeta tillsammans med kompis 

- titta på film

- jobba enligt EP

- problemlösning och använda EPA

- göra egna problem 2&2 som klassen sedan löser

- arbeta i matteboken

- träna begrepp med hjälp av kuvert

- få läxa

- utematematik

 

Utöver detta kommer vi ha korta genomgångar, gemensamma diskussioner om uppgifter och lösningar.

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter