Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Ma// Algebra och mönster, år6 (v.16-23)

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

I den här planeringen ska du få utveckla dina färdigheter om algebra Genom att lösa olika problem får du träna dig i att använda dina nya färdigheter. Exakt innehåll och uppgifter för de olika veckorna uppdateras under arbetets gång.Innehållet för pågående vecka gäller.

 

INLEDNING

I matematikämnet i grundskolan ska du bland annat få chansen att utveckla metoder för att göra beräkningar och lösa olika problem. Under året som gått har vi diskuterat just olika sätt (metoder) att lösa ett problem. Vi har lyft fördelar och nackdelar med metoder och försökt att värdera dem. Ni har använt metoder som "gissa/pröva", rita en bild, söka mönster och lös ett liknande enklare problem först.

I den sista planeringen för terminen ska du få chans att utveckla ytterligare en metod - att använda algebra och ekvationer.

Algebra är ett kraftfullt verktyg för att bland annat undersöka, analysera och representera matematiska idéer. 

En metod som vi strävar efter att oftare använda vid problemlösning. 

 

METOD OCH INNEHÅLL

Under kommande veckor kommer ni att få repetera och utveckla era kunskaper inom området algebra. Vi startar veckan med en genomgång där veckans begrepp och metoder tas upp. Vi arbetar med området både parvis och enskilt med hjälp av arbetsblad och uppgifter i ma-boken eller övriga stenciler. Detta varvas med problemlösningspass och framför allt vid ekvationslösning taktilt material ("rädda ekvationerna). Dina lösningar på problemen redovisar du i ditt problemlösningshäfte och lämnar sedan in det till mig. 

 Vi jobbar också kontinuerligt med de fyra räknesätten (algoritmer) och ni har därför "veckans algoritmer"  som en del av veckoplaneringen löpande under terminen. Så att du blir skicklig på att ställa upp och räkna ut tal.

Målet är att du efter avslutad PP har lärt dig:

  • i vilken ordning räknesätten ska utföras.
  • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler.
  • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler. 
  • teckna och lösa ekvationer ( 5-steg).
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om typiska begrepp för området.
  • konstruera och beskriva mönster.

 

PROCESS OCH TIDSPERIOD

v.13 Likhetstecknets betydelse

□  GG: Likhetstecknets betydelse

□  Arbetsblad (parvis): NOMP: 6A 

                                    Uppskatta och mäta vinklar (AB vektor år7 s.237)

                                    Uppskatta vinklar (AB vektor år7 s. 236)                                

 (□ Hitta vinklar i din vardag: Fotografera räta, trubbiga och spetsiga vinklar i din vardag. Motivera era val genom att använda er av veckans begrepp. Ni redovisar ert arbete i keynote. )

v. 14 Påsklov!

 

v. 15  Nationella provet i matematik

□ tisdag: delprov B och C

□  torsdag: delprov D och E

□ Hästkapplöpning- algebraiska uttryck. (spel i 3-grupper) - onsdag

 

v.16 Prioriteringsordning / uttryck med variabel / beräkna uttryckets värde.

□ Veckans algoritmer: ffa. multiplikation och division.  

□  GG: prioriteringsregler, numeriska och algebraiska uttryck.

□  Arbetsblad:  - 1:20 Prioriteringsordning 

                        - 4:4 Variabler och uttryck 1

                        - 4:5 Variabler och uttryck 2   (Parvis arbete)

□  Häfte: "Uttryck med alla räknesätten" - Räkna minst två nivåer och rätta! 

 

v.17 Prioriteringsordning/ förenkla uttryck

□ GG: Hur förenklar man matematiska uttryck? / Beräkna uttryckets värde.

□  Arbetsblad (parvis arbete) : Förenkla uttryck 1, Förenkla uttryck 2,5 ev.7

                                                 Beräkna uttryckets värde 1a, 2a

                                                 Förenkla uttryck med X och Y 1, ev. 2

□  Repetition - Bingo: prioriteringsordning. 

□ Veckans algoritmer: arbetsblad- alla fyra räknesätten (enskilt) -hemuppgift.

 

 

v.19 Förenkla matematiska uttryck 2 / Ekvationslösning som metod

□ Ekvationsspelet, del1

□ Ekvationsspelet, del 2                         

                

v.20 Uttryck med subtraktion/ Ekvationslösning

□ GG: denna vecka kort genomgång vid varje lektions start.

□ Arbetsblad: Lös ekvationer ( Parvis arbete)

 

 Arbetsblad: Lös ekvationer 2 ( Enskilt arbete) 

□  Arbetsblad: Uttryck med subtraktion. ( Parvis arbete)  

v.21 Antagande/ Problemlösning med ekvationer i fem steg

□ GG: denna vecka kort genomgång vid varje lektions start.

□ Arbetsblad: Skapa egna ekvationer

 Arbetsblad: Antag att 1 & 2

□  Arbetsblad: Problemlösning i fem steg-  1

 

v.22 Problemlösning med hjälp av ekvationslösning ( fem steg!)

□ GG: Ekvationslösning i fem steg.

□  Arbetsblad: Problemlösning i fem steg. (parvis)

 

□  Arbetsblad: Problemlösning i fem steg-  (enskilt arbete)   *2 lektioner.

□  Torsdag: Rikt problem. (problemlösningsboken)

 

v.23  Avslut ekvationer / utvärdering av matematiken år6

 

□  Arbetsblad 6:6 Problem? Lös med hjälp av ekvationer.

 

□  Arbetsblad: Ekvationer och geometri.

□  Utvärdering av matematiken.

 

 

 

UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING

  • För formativ och summativ bedömning gå till kunskapsfliken och därefter matematik.

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback