Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Vi tränar språket och lär oss om vår spansk och svensk värld

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att tala på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla sitt modersmål 4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare. 5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, fakta texter 7 Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

 

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.

Tidsplan: vår 18

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning:

Förmåga

 

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

Läraren ska bedöma hur eleven

LÄSA

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

Läsa faktatexter om:

- länder där modersmålet talas

- kända personer med kopplingen till området där modersmålet talas

- anvisningar

 

Läsa korta noveller

 

 

 

 

Sammanfattar det som hen har läst.

TALA

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

 

Samtala kring temat

 

Träna att berätta om länder där modersmålet talas.

 

Arbeta med ord och begrepp som är relevanta till temat. 

Samtalar och gör en muntlig presentation om det spansktalande land som eleven har anknytning till. 

SKRIVA

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

 

Skriva olika typer av texter:

- mindmaps

- anvisningar

-faktatexter

-sammanfattningar

-jämförelse ruta

 

Skriver:

- en jämförelse ruta

- en fakta text om land 

- en text med anvisningar

- en sammanfattning av en läst kort novell

SPRÅK-JÄMFÖRELSE

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

 

Analysera egna och klasskamraters texter och prata om dessa konstruktioner från svenska som man använder (felaktigt) i modersmålet

 

KULTUR

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Läsa, samtala och skriva texter om spansktalande länder där eleverna har anknytning till.

Inkluderar dessa kunskaper i:

-texterna de producerar och som bedöms

-samtal 

-muntlig presentation


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
MCL Mall - Matris åk4-6
Uppgifter
Texto: mi país
Presentación oral: mi país
Texto con instrucciones