Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Koll på matematik 1B: kapitel 8

Klostergårdskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

I detta kapitel kommer vi att arbeta med tiotal och hur vi kan använda dem för att ta reda på ett stort antal. Vi kommer också att träna på sambandet mellan ental och tiotal tex 2+1= 3, 20+10= 30 Slutligen kommer vi arbeta med begreppen ordningstalen 1-10 som ord och förkortning (tex första = 1:a)

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

  • Lära sig sambandet mellan, och räkna med, ental och tiotal. 
  • Använda positionssystemet för att beskriva naturliga tal.
  • Kunna beskriva och känna igen de geometriska formerna triangel, rektangel, kvadrat och cirkel. 

Under arbetets gång kommer vi att:

  • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, grupp , halvklass och helklass. 
  • Vi kommer att ha lektioner både inomhus och utomhus.
  • Vi kommer att diskutera de olika begreppen och "tänka högt".
  • Vi kommer att spela mattespel och arbeta med det aktuella kapitlet i Bingel. 

Du kommer redovisa ditt arbete genom:

Du redovisar dina kunskaper genom att var aktiv muntligt på lektioner.

Du redovisar dina kunskaper genom att utföra arbetsuppgifterna skriftligt i mattebokens aktuella kapitel. 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Vi bedömer din arbetsinsats muntligt och skriftligt kontinuerligt under arbetets gång. 

Vi fyller i matriser som visar din kunskapsnivå.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Koll på matematik 1B, kapitel 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter