Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Food

Svaleboskolan 4-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Ett arbetsområde i engelska för årskurs fyra om mat.

Ämnesspecifik förmåga 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Centralt innehåll

Se koppling till läroplanen nedan

Begrepp/språkliga mål

please

thank you

Can I have....  please?

Where is the....?

Anything else?

breakfast

behind

in front of

under

next to

between

under

over

in

on

samt ord för olika frukter, grönsaker och mat på engelska 

Kunskapskrav (för år 6)

Se koppling till läroplanen nedan

Bedömning

Bedömningen kommer att ske dels under arbetets gång vid lektioner (läsa/lyssna/förstå) med både textbook och workbook, samt under dramatiseringsövningar.

I slutet av arbetsområdet gör eleverna ett "test" där bedömning av grammatikkunskaper och ord/begreppskunskap kontrolleras och bedöms.

 

Undervisning

Undervisningen planeras så att alla elever får möjlighet att lyssna på alla texter i kapitlet (unit 8 i Happy 4) och möjlighet att träna på att läsa och förstå innehållet. 

Vi använder lärarledda grammatikgenomgångar och arbete i workbook, både enskilt och i par.

Vi kommer också att dramatisera en affär så att eleverna får möjlighet att träna sig i att säga vad de önskar "köpa" samt att den som "säljer" tränar på att säga var saker finns i förhållande till varandra (prepositioner).

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Food
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback