Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

5

Våra grannar i Norden

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Längst upp i norra Europa hittar vi Norden! I sällskap av Holger och Mortensen i Geografens testamentet upptäcker vi vår egen del av Europa. En liten del av världen, men ändå ryms här så mycket! Stora tysta skogar och livliga storstäder, iskalla fjälltoppar och heta vulkaner men även gamla runstenar och moderna höghus. I det här arbetsområdet kommer vi att fördjupa våra kunskaper om Nordens länder och deras natur-och kulturgeografi. Vi kommer också studera hur jorden påverkas av naturens egna krafter, men också av människan. Med hjälp av filmer, texter och kartor undersöker vi vår omvärld och funderar kring vilka källor som kan vara bra att använda och varför!

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör Norden.
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa beskrivande texter/faktatexter (både interaktiva-NE och i faktaböcker) samt i grupp skriva en beskrivande text om ett land i Norden.
Du kommer att i samband med läsning av olika texter få resonera kring aktuella frågeställningar samt delta i samtal kring det du läser.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt göra jämförelser inom arbetsområdet.
Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer samt olika typer av kartor få fördjupa dina kunskaper om de nordiska länderna.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis stödmallar och ord/begreppslistor).
Med hjälp av Google Earth samt andra typer av kartor lär du känna Nordens natur-och kulturgeografi samt tränar på namngeografi.
Du kommer att utifrån ett källkritiskt förhållningssätt få fundera kring olika källor.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Geografi
Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
Resonera kring orsaker till att jordytan formas och förändras samt vilka konsekvenser detta kan få för människor och natur.
Beskriva samband mellan natur, människa, naturresurser och befolkning (naturgeografi och kulturgeografi).
Använda olika geografiska källor samt kartor för att undersöka omvärlden.

Svenska
Söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
I sammanställningar använda beskrivningar, egna formuleringar samt ämnesspecifika ord och begrepp.
Skriva olika slags texter med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Du visar dina förmågor genom att skriva en beskrivande text om ett land i Norden samt skapa en topografisk karta.

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan de nordiska länderna då det gäller naturgeografi och kulturgeografi?
Vilka inre och yttre processer formar och förändrar jordytan? Hur påverkar detta människor och natur?

Du visar även dina förmågor då det gäller Nordens namngeografi.

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback