Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

LPP svenska årskurs 4 läsåret 2018-2019

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 juli 2018

Så här kommer vi att arbeta med svenska.

Svenska årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala/samtala.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla en säkerhet i skrift

 • Kunna ge och ta respons på olika sorters texter och utifrån respons bearbeta egna texters innehåll och form
 • Skriva med en tydlig handstil samt disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg
 • Kunna stava elevnära ord ex. stavningsregler för dubbelteckning, ng-ljudet, sj-ljudet, å-ljudet, j-ljudet, m-ljudet, tj-ljudet, k-ljudet före t, e- och ä-ljuden
 • Kunna betydelserna av olika skiljetecken som punkt, frågetecken, utropstecken, talstreck, kolon och kommatecken
 • Få en insikt i ords böjningsformer och ordklasser och skriva substantiv, verb och adjektiv i rätt form ex. att verb har olika tidsformer
 • Kunna använda en ordbok och andra hjälpmedel (som digitala verktyg) för att ta reda på hur ord stavas
 • Skriva berättande texter med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger
 • Skriva beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter ex. faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare
 • Skriva texter som förenar ord, bild och ljud

¤ Utveckla en säkerhet i läsning

 • Läsa olika elevnära texter ex. skönlitteratur, sakprosa och fakta med flyt genom att använda fungerande lässtrategier
 • Kunna förstå texters budskap genom att återge centrala delar och läsa mellan raderna  
 • Kunna jämföra olika sorters texter och kunna placera in texterna i rätt genre
 • Kunna läsa och tolka texter som skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor och ge korta omdömen om texterna
 • Känna till några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk och göra en bokrecension om något av deras verk
 • Kunna söka information och reflektera kring tillförlitligheten i olika källmaterial och information och förklara om den går att använda

¤ Utveckla en säkerhet i tal

 • Kunna argumentera för sin åsikt i olika samtalssituationer och beslutsprocesser
 • Hålla ett föredrag och kunna ta stöd av olika hjälpmedel som stödord, tankekartor, bilder och digitala medier
 • Göra en intervju genom att planera frågor och därefter utföra en intervju och kunna ställa följdfrågor
 • Kunna olika ord och begrepp för att uttrycka sig tydligt ex. för känslor

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Strategier för att lära sig
 • Språklekar
 • Lyssna
 • Berätta
 • Diskutera
 • Reflektera
 • Argumentera
 • Lässtrategier
 • Läsa
 • Läsförståelse
 • Högläsning
 • Strategier för att skriva
 • Skriva bokrecension (författare och omdöme m.m.)
 • Skriva olika sorters texter (sagor, berättande, faktatexter och instruktioner, webbtexter m.m.)
 • Handstil
 • Skrivstil
 • Olika sätt att strukturera en text
 • Språkets struktur
 • Stavningsregler
 • Rita/måla
 • Dramatisera
 • Föredrag och redovisa (muntligt/skriftligt)
 • Söka information och kritiskt granska information
 • Självvärdering och respons
 • Intervju
 • Ordlista
 • Digitala verktyg

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta praktiskt och teoretiskt
 • Utgå från elevernas frågor och intressen
 • Använda närmiljön
 • Digitala verktyg
 • Arbeta ämnesövergripande

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Tala
Skriva
Läsa
Hur du använder språket
Språklig struktur
Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Svenska bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter