Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

LPP samhällskunskap årskurs 4 läsåret 2018-2019

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 juli 2018

Så här kommer vi att arbeta med samhällskunskap.

Samhällskunskap årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att reflektera hur indvider och samhällen formas, analysera och granska samhällsfrågor, analysera samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter, söka information och reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Reflektera över individer och samhällen

 • Hur vi kan leva tillsammans ex. familj, samlevnadsformer, sexualitet, könsroller och jämställdhet
 • Få en insikt i vad det finns för sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället

¤ Analysera och kritiskt granska samhällsfrågor ur olika perspektiv

 • Kunna redogöra för hur grupper och individer kan påverka beslut på olika nivåer
 • Undersöka samhällsfrågor samt beskriva samband och koppla detta till fakta

¤ Analysera samhällsstrukturer med hjälp av begrepp och modeller

 • Ha kunskap om vad en minoritet är och deras rättigheter ex. urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige
 • Använda ämnesspecifika ord och begrepp på ett fungerande sätt ex. demokratiska principer

¤ Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i samhällsfrågor

 • Känna till när vi har val i Sverige samt kunna några politiska partier i och vilka skiljelinjer som finns
 • Ha kunskap om riksdagens och regeringens  olika uppdrag
 • Få en insikt i hur pengarna fördelas i den offentliga ekonomi ex. skatter är och vad kommuner, landsting och stat
 • Värdera olika ståndpunkter och framföra dina åsikter genom att ha argument kopplade till fakta

¤ Söka information om ämnesområdet och värdera källornas trovärdighet

 • Få en insikt i hur olika medier fungerar ex. informationsspridning, reklam och opinionsbildning och hur sexualitet och könsroller framställs
 • Kunna söka information och reflektera kring tillförlitligheten i olika källmaterial och information och förklara om den går att använda
 • Kunna urskilja budskap, avsändare och syfte i information

¤ Reflektera över mänskliga rättigheter och innebörden av demokrati

 • Få en insikt i samhällets behov av lagstiftning, och känna till några lagar och regler och påföljder och dess konsekvenser
 • Kunna redogöra för innebörden av mänskliga rättigheter och barnets rättigheter
 • Kunna vad demokrati är och hur beslutsprocessen fungerar i Sverige ex. i skolan, kommunen, landstinget och riksdagen

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Förklara ämnet samhällskunskap
 • Familj och vänner
 • Skolan
 • Rätt att vara dig själv
 • Lagar och regler
 • Samhällets pengar
 • Kommunikation och information
 • Demokrati
 • Valet och politiska partier
 • Bilda eget parti (med utgångspunkt i drömskolan) och klassen val
 • Minoriter
 • Omvärldsbevakning
 • Reflektera, diskutera och argumentera
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Ute i världen och närmiljön
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera omvärlden
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Reflektera över individer och samhällen
 • Analysera och kritiskt granska olika samhällsfrågor
 • Analysera olika samhällsstrukturer
 • Uttrycka och värdera
 • Söka information
 • Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).Bedömningen redovisas i matris Samhällskunskap bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback