Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

SO - Historia: Vasatiden. Åk 6. vt - 18, v 18 - 22

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 16 maj 2018

När Gustav Eriksson (Vasa) blir kung så sker flera stora förändringar i Sverige, medeltiden tar slut och Vasatiden tar vid. År 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Hur såg maktförhållandena ut? Hur förändrades Kristendomen och Kyrkan under denna tid? Hur såg samhället och kulturen ut i Sverige vid denna tid? Viktiga händelser och personer vid denna tid?Hur levde det "vanliga folket"? Vilka nya upptäckter och uppfinningar gjordes vid denna tid, och vilken påverkan hade dessa?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet Historia - Vasatiden ska eleverna få utveckla sina kunskaper om vasatidens samhälle, kultur och levnadsförhållanden. Eleverna ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att resonera om orsak och konsekvens, förändringar, samband, likheter och skillnader, källor, tolkningar och begrepp inom området.

 

Bedömning - vad och hur


Vad bedöms (Kunskapskrav Lgr-11) i arbetet om Vasatiden?

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.      (Vasatiden)
 • Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då sam­band mellan olika tidsperioder.
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med hänvisningar till det förflutna.
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet.

 

Hur sker bedömningen?

Av hur aktiv och delaktig du är under arbetet på lektionstid.

Av dina skriftliga uppgifter i Vasatiden-häftet (pappershäfte eller digitalt dokument).

Av din avslutande sammanfattning om Vasatiden.

Undervisning och arbetsformer

Centralt innehåll (Lgr-11)

 • Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Exempel på hur ...1500-talet... kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historiska personer och händelser (till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna) har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider. (I vårt arbete studerar vi hur Gustav Vasa har framställts på olika sätt).
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Konkret innebär det framför allt följande innehåll:

Tidslinjen

Gustav Vasas flykt undan danskarna

Gustav Vasas - Sveriges kung

Kungen och kyrkan

 

Bönderna gör uppror (då även analysera orsak - konsekvens)

Dackefejden

Vasatidens slott  

 

Var Gustav Vasa en bra kung? (reflektionsuppift)

 

Gustav Vasas söner

Gustav Banér och Linköpings blodbad (analysera historisk källa)

 

Vanligt folk på 1500-talet - hur levde de? Män, kvinnor, barn?

Jämföra: Likheter och skillnader 1500-talet och idag 

 

Danmark under 1500-talet

Tycho Brahe (dansk stjärnskådare/astronom)

Ute i världen: upptäckten av Amerika, Boktryckarkonsten, reformationen

 

Sammanfattning om Vasatiden

 


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • se på film;

          *   "Sveriges historia del 7 - Vasatiden 1520 - 1611" sli.se   

           http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5291  

           *    Historieätarna - avsnittet om Vasatiden. Finns t ex på so-rummet och youtube  

            https://www.so-rummet.se/content/historieatarna-sasong-2-avsnitt-5-vasatiden 

 • genomgångar
 • samtal i par/mindre grupp och i helklass
 • läsa om Vasatiden i läromedlet "Puls Historia".
 • skriftliga uppgifter (häfte eller i digitalt dokument)
 • reflektionsuppgifter och analyserande uppgifter
 • enskilt sammanfatta om VasatidenBegrepp 

orsak och konsekvens

förändringar

samband

likheter och skillnader

källor, tolkningar

 

katolska kyrkan

katoliker

påven

protestantiska kyrkan

protestanter

statskyrka

reformationen

 

krönika

gods

ära

ärelysten

astrologi

hertig

trolös

tröska

gärdsgårdar

inbördeskrig

 

 

 

 

 
 

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter