Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Alternativa livsåskådningar

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Utöver våra fem världsreligioner finnes det hundratals andra livsåskådningar. En livsåskådning kan vara religiös eller sekulär. I detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dig i någon livsåskådning som du finner intressant.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågan att analysera religioner och livsåskådningar
 • Få kunskap om hur religioner och livsåskådningar påverkar och påverkas av samhället
 • Kunna söka information och värdera källorna

Undervisning och arbetsformer

 • Ni väljer själva en religion/livsåskådning som ni vill fördjupa er i
 • Ni söker information utifrån gemensamma frågeställningar
 • Ni använder er av källkritik 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din kunskaper om den religion/livsåskådning du valt och hur dess anhängare lever och påverkas av sin tro. Till din hjälp har du en modell med rubriker.
 • Din förmåga att redogöra för likheter och skillnader mellan din valda religion/livsåskådning och någon annan religion/livsåskådning
 • Dina kunskaper om hur din valda religion/livsåskådning påverkas av och påverkar samhället
 • Din förmåga att kunna söka information och kunna föra ett källkritiskt resonemang till valda källor

Hur ska det bedömas?

 • Genom att ni håller en muntlig redovisning inför klassen, där ni har med alla punkter i uppgiften
 • Genom att ni lämnar in källförteckning och källkritik skriftligt

Läroplanskopplingar

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav religion åk 7-9
Uppgifter
Andra livsåskådningar. Källförteckning