Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Babblargruppen

Musikantens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Tillsammans med Babblarna utforskar vi förskolan och lär känna våra kompisar. Vi sjunger, dansar, övar vårt språk, vår motorik, vårt samspel, vår fantasi och har roligt tillsammans, både ute och inne. Vi lär oss att samspela i grupp.

Förskolans visionsord

Glädje  
Vi ser nyfikna, kreativa, lösningsfokuserade och idérika barn hos oss. Vi har roligt när vi lär.

Lekfullt lärande   
Vi tar till vara på situationer som uppkommer i leken och uppmuntrar barnen att testa sina teorier, våga prova, bli fängslade och förundras tillsammans med oss pedagoger.

Inspirerande miljö  
I våra mötesplatser får varje barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn, vuxna och med material som utmanar och väcker nyfikenhet.


Bakgrund och syfte till planeringen

Förskolans prioriterade mål 
Varje barn ska stödjas i sin språkliga utveckling för att bli bättre på att kommunicera och förmedla upplevelser samt få inflytande.

På Musikantens förskola arbetar vi med en pedagogik som gör omvårdnad, omsorg, fostran och lärande till en helhet. Vi tar tillvara barnens nyfikenhet, intresse behov och åsikter där syftet är att utmana barnen vidare i sitt lärande. Detta gör vi i hela förskolan tillsammans, i stor grupp avdelningsvis, i liten grupp eller i det individuella mötet barn och personal emellan.

Såhär arbetar vi
Detta läsår har vi delat in barnen efter ålder, i fem olika grupper. I grupperna har vi utgått från barnens behov. Grupperna är Femårsgruppen, Sagogruppen, Ateljegruppen, Skapandegruppen och Babblargruppen. Femårsgruppen jobbar skolförberedande tillsammans med andra femåringar i närområdet. Sagogruppen jobbar mycket med språk- och språkförståelse. Ateljegruppen och Skapandegruppen jobbar med färg, form och musik. Babblargruppen jobbar med motorik och språkutveckling. Det övergripande temat för våra grupper är områdets tema RÖRELSE. Ni kan läsa mer om ert barns grupp i de olika gruppernas blogginlägg på Unikum.

På onsdagar har vi rörelse i hela huset. De äldre barnen går till gympasalen. Där blandar vi med styrda aktiviteter och aktiviteter då barnen väljer själva. De yngre barnen har rörelse inne på avdelningen till olika rörelsesånger eller på annat sätt t ex hinderbana. Vi använder oss ofta av samma sånger för att det ska vara bekant och tryggt för barnen. Vid rörelse ute använder vi oss av fotbollsplanen och närområdet för att tillgodose mera av barnens rörelsebehov. Annars har vi utevistelse i princip varje dag.

Vi arbetar för en god atmosfär på förskolan där alla barn ska känna alla vuxna och barn. Vi är alla pedagoger och barn tillsammans så mycket vi kan. De yngre barnen har förebilder bland de äldre. De äldre har möjlighet att utveckla sitt självförtroende genom att hjälpa och visa de yngre. Vid inskolningar är det en trygghet för syskon att umgås en stund innan man delar på gruppen. 

Måndagar och fredagar har vi färre antal barn. Då är personalen tillsammans för att dokumentera, reflektera och lägga in inlägg på Unikum. Vi har även fått till en enskild timme per pedagog i veckan då vi har kunnat titta på våra reflektioner och dokumentera och planera en vidareutveckling av barnens utveckling och lärande.

Barns inflytande
I våra grupper ser vi till barnens behov och frågar de som kan svara om vad de vill göra i gruppen. I Sagogruppen t ex valde barnen att spela upp en saga själva istället för med lerfigurer som de hade gjort. I Femårsgruppen väljer barnen dels utifrån röstning och dels individuellt vad dagen ska innehålla. På Lingon tar vi vidare upp i storgrupp om demokratiska beslut av olika slag och pratar om hur man gör i regeringen och hur det fungerar med röstning. På Blåbär jobbar vi med att se hela barnet, lyssna in och känna av så att barnens röster gör sig hörda.

 
Tanken med Babblargruppens aktiviteter
Tisdagar och torsdagar har förskolan aktiviteter i grupp med alla barn, efter ålder. Benjamin, Breg, Elsa, Julius, Emma och Wilma är tillsammans i en grupp. Eftersom det har visat sig att barnen i dennna grupp intresserar sig för Babblarna kommer de tillsammans med temat RÖRELSE att utgöra den röda tråden i gruppens verksamhet. De olika Babblarfigurerna är kopplade till varsitt kunskapsområde så tillsammans täcker de in stora delar av läroplanen. Babblarna kommer att presenteras en i taget och det barnen visar av intresse kring RÖRELSE i de olika aktiviteterna, kommer att avgöra hur gruppen går vidare.
Målet med gruppens aktiviteter är att barnen tillsammans med Babblarna, ska få uppleva gemenskap och glädje. De ska få en känsla för hur det fungerar på förskolan och hur pedagogerna lyfter det gemensamma temat. Barnen kommer att få uppleva både styrda och mindre styrda aktiviteter där vi utgår från Babblarnas olika områden. Exempel på aktiviteter kommer att vara sång, rytmik, rörelse, räkneramsor, dans, skapande, konstruktion och utevistelse. Det viktigaste är att barnen har roligt och att temat RÖRELSE syns i val av aktiviteter.
Vi jobbar med pedagogisk dokumentation och reflektion vilket för Babblargruppen innebär att vi tillsammans med barnen tar foton och tar fram material som t ex bilder på Babblarna. Detta skrivs ut och används som underlag för samtal och reflektion med barnen. Detta kommer att sättas upp på en av väggarna i det rum där vi samlas. 
Babblarna är:
 
      

Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi, och Doddo 

Språk, Matematik, Rörelse, Natur och teknik, Skapande, Social kompetens
 
http://www.babblarna.se/om-babblarna/

 

I slutet av terminen kommer planeringen att uppdateras med svar på följande två frågor:

Slutsatser - vilken utveckling har vi sett? 

Babblargruppen har från första dagen visat ett stort engagemang för Babblarna. Barnen har tillsammans tränat på att ha aktivitet i grupp med Babblarna som inspirationskälla. Vad gäller det övergripande temat RÖRELSE har barnen verkligen visat att rörelse finns i det mesta vi gör. Rent konkret började vi med lek med bollar och gjorde plats till daglig bollek på avdelningen. Detta ledde till att barnen utvecklade sina motoriska färdigheter med boll, ta bollen, rulla bollen, sparka bollen men även den sociala biten utvecklades med att ge och ta till varandra. 

Rörelse har även synts i vår sång- och musikglädje. När barnen visade intresse för kroppsdelarna sjöng vi "Huvud, axlar, knä, och tå" och "Ögon, öra, näsa, mun". Barnen utvecklade en större kroppskännedom och rörelserna till sångerna har blivit mer och mer exakta. Räkneramsor som "Smask sa krokodilen", "Kalle kamel" och "Fem små apor" har hjälpt barnen att koppla ihop fingrar med antal.

Vi har målat med Babblarna som stöd och där har barnen tränat sin fantasi och förmåga att se det abstrakta. Barnen har kunnat se att en Babblare kan vara lite färg bara t ex.  Till detta har vi tillfört ögon, näsa och mun vilket har gett många samtal och att barnen har provat med olika kombinationer.

I utevistelsen har barnen lekt tittut med Babblarna. Dels har vi gömt dem och letat upp dem igen och dels har barnen själva gömt sig. Rörelsen har varit ständigt närvarande i utelekarna då barnen har klättrat, trillat, rest sig upp igen, sprungit och gått. 

Språket har exploderat i gruppen. Från att barnen har gett mest ljud har de nu många ord och hela meningar. Detta känns som en kombination av bra aktiviteter, medveten språkträning, vad man gör hemma, eget initiativ och åldern i övrigt. Även den matematiska utvecklingen har varit stor. Vi har samtalat om, tränat och fört ut i vardagen sådant som räkneramsa, begrepp som stor och liten och färger.

Den pedagogiska dokumentationen har varit en stor del av Babblargruppens driv. Efter aktiviteterna har jag satt upp bilder och Babblare på väggen vilket har lett till många samtal, räknande och tränande på ord. 

 

Så här utmanar vi barnen vidare:

Till hösten tänker jag att man kan plocka upp det stora intresset för färger som en start. Sedan får barnen visa vägen. Spännande!f


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback