Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Bild, Matematik, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sannolikhet och analys (matte, svenska, bild v.18-22 vt-18)

Rydsbergsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 14 maj 2018

Vad gör spel med människor? Och hur stor är egentligen chansen att vinna?

Vi kommer att under några veckor jobba med ett gemensamt projekt i svenska, matte och bild som handlar om sannolikhet och reklamfilmanalys. Utöver detta kommer vi även att diskutera hur samhället ser på spel och vad spelberoende är. 

De frågor vi kommer att lägga fokus på är:

- Undersök sannolikheten för vint och förlust då du spelar på olika spel. Minst två olika - jämför gärna

- Undersök även om spelen är slumpmässiga eller förkunskapsbaserade

- Vilket spel skulle du råda/avråda en vän att delta i och varför? minst två underbyggda argument av siffror. 

- analysera valfri spelreklamfilm utifrån de frågor vi gått igenom. 

Avslut sker muntligt fredagen den 1 juni.


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

söka information från olika källor och värdera dessa.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback