Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Pneumatik/hydraulik åk 7, vt 2018

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Vi kommer under detta ämne göra en konstruktion med hjälp av antingen hydraulik eller pneumatik. Ni kommer att öva konstruktion och hållfasthet under några laborationer, planera och genomföra en byggnation i grupp. Under arbetets gång ska ni elever även skriva loggbok över vad som hänt och vad man planerar inför nästa lektion. Som avslutning på området får ni redovisa era konstruktioner på ett lekfullt sätt samt göra en enkel reflektion av arbetsgång och redogöra för val av strategier.

Arbetssätt

  • Presentation och genomgång av arbetsområdets innehåll.
  • Uppdrag: att konstruera någonting som använder hydraulik eller pneumatik (gruppvis) sammanfatta hela projektet i en reflektion
  • Föra loggbok vid varje lektionstillfälle.
  • Testkörning av konstruktionen i en enklare tävling i klassen.

Uppdrag:

  • Ni ska konstruera en gripklo som styrs av pneumatik eller hydraulik. Klon ska kunna lyfta godis av olika typer från ett arbetsbord med sarg. (Presenteras som uppgift senare)
  • Föra loggbok vid varje lektionstillfälle
  • Utifrån loggboken kunna reflektera över olika val som måste göras under övningskonstruktioner, planering och konstruktion av gripklon samt utfall vid testkörningen (tävlingen). Några olika frågeställningar att utgå från finns (se nedan). Detta ska redogöras för i slutet av arbetsområdet.

Arbetsgång:


 1. Introduktion och övning

Vi lär oss genom praktiskt arbete och teori vad pneumatik och hydraulik är och vilken nytta vi människor kan ha av detta. (Försök och film) Slutuppdraget presenteras i stora drag. (Vecka 1 och 2)
Film: Så fungerar hydrauliken (sli.se)

2. Idé
 
Vilken funktion måste vår klo ha? Hur vi ska konstruera vår gripklo? Design? (Vecka 2)
 
3. Skiss
 
Skiss som beskriver gripklon. Skissen kan komma att ändras under tiden. (Vecka 2)
 
4. Materiallista
 
Vilket material kommer användas? Vad har vi tillgång till? Ska vi ev byta? (Vecka 2)

 
5. Bygga
 
Bygg klon enligt er skiss (Vecka 2)
 
6. Prova
 
Testa er klo. (Vecka 2)
 
7. Utvärdera
 
Hur gick det? Fungerade den som ni tänkt det? Vad kan förbättras? (Vecka 3)
 
8. Ändra
 
Gör förändringar (Vecka 3)
 
9.  Tävling (körning)

Vi använder gripklorna för att plocka godis från ett bräde. (Vecka 3)

10. Sammanfatta
 
Reflektion som sammanfattar ert arbete med er konstruktion. I reflektionen skall ni även försöka diskutera och resonera kring punkterna här under.

  • Vilka fördelar och nackdelar har materialen som ni valt till er gripklo?
  • Hur hade er konstruktion sett ut om ni skulle börja bygga denna idag ?
  • Var i samhället kan eller skulle pneumatik eller hydraulik kunna användas?

Loggbok som du skriver i vid varje lektionstillfälle.

 Efter varje avslutat pass kommer du att få göra en enkel avstämning i din loggbok, genom att kort besvara följande punkter:

- Detta har jag gjort idag

- Detta har jag tänkt på under lektionen (problem, kvalitet, utveckling, utmaningar)

- Vad kommer du starta med nästa gång

(Vecka 3)


11. Lämna in
 
Lämna in din reflektion samt en bild på gripklon i unikum. (Vecka 4)


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Styra och reglera med pneumatik och hydraulik
Uppgifter
Reflektion kring bygget av gripklo
Reflektion kring bygget av gripklon
Reflektion kring bygget av gripklo
Reflektion kring bygget av gripklo
Konstruera en gripklo
Reflektion