Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Ma// Algebra, år7 (v.19 - 23)

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 3 juni 2018

I den här planeringen ska du få utveckla dina färdigheter om algebra. Att kunna teckna, tolka, förenkla och beräkna matematiska uttryck, utan och med variabler. Teckna och lösa ekvationer. Genom att lösa olika problem får du träna dig i att använda dig av algebra och ekvationer som metod. Exakt innehåll och uppgifter för de olika veckorna uppdateras under arbetets gång.Innehållet för pågående vecka gäller.

 

INLEDNING

I matematikämnet i grundskolan ska du bland annat få chansen att utveckla metoder för att göra beräkningar och lösa olika problem. Under året som gått har vi diskuterat just olika sätt (metoder) att lösa ett problem. Vi har lyft fördelar och nackdelar med metoder och försökt att värdera dem. Ni har använt metoder som "gissa/pröva", rita en bild, söka mönster och lös ett liknande enklare problem först.

I den sista planeringen för terminen ska du få chans att utveckla ytterligare en metod - att använda algebra och ekvationer.

Algebra är ett kraftfullt verktyg för att bland annat undersöka, analysera och representera matematiska idéer. 

En metod som vi strävar efter att oftare använda vid problemlösning. 

 

METOD OCH INNEHÅLL

Under kommande veckor kommer ni att få repetera och utveckla era kunskaper inom området algebra. Vi startar veckan med en genomgång där veckans begrepp och metoder tas upp. Vi arbetar med området både parvis och enskilt med hjälp av arbetsblad. Detta varvas med problemlösningspass och framför allt vid ekvationslösning taktilt material ("rädda ekvationerna"). Dina lösningar på problemen redovisar du i ditt problemlösningshäfte och lämnar sedan in det till mig. 

 

Målet är att du efter avslutad PP har lärt dig:

  • i vilken ordning räknesätten ska utföras (prioriteringsordning).
  • teckna och tolka matematiska uttryck i olika situationer, utan och med variabler.
  • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler. 
  • teckna och lösa ekvationer ( 5-steg).
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om typiska begrepp för området.
  • att använda ekvationslösning som en metod vid problemslösning.

 

PROCESS OCH TIDSPERIOD

v.19 Prioriteringsregler/ Uttryck - numeriska och med variabel

□  GG: prioriteringsregler, förenkla uttryck ( konstanta termer och variabla termer) och beräkna värdet av ett uttryck. 

□  Arbetsblad (parvis): Prioriteringsregler                          

 

v. 20 Numeriska uttryck och uttryck med variabel.

□  Vektor: delkapitel 2.1 och 2.2 - Minst två nivåer!

□ Torsdag: Bingo- prioriteringsregler.

 

v. 21 Likhetstecknets betydelse / Ekvationslösning

□ Mån: GG: Likhestecknets betydese.

□ Ons: Ekvationsspelet del 1

□ Tors: Ekvationsspelet del 2

 

v.22 Ekvationslöning

□ Mån:  Lös ekvationer ( med eller utan taktilt material.)

□ Ons: Ekvationer med subtraktion

□ Tors: Arbeta på egen hand med ekvationer. (Arb. blad : lös ekvationer 2 &3)

 

v.23  Problemlösning- med ekvationer som metod.

□ Mån: Problemlösning med ekvationer - antagande/ ekvationslösningens 5-steg./ utvärdering av matematiken.

□  onsdag: 6 juni nationaldag- lediga!

□ Tors: avslut: Problemlösning med ekvationer

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING

  • För formativ och summativ bedömning gå till kunskapsfliken och därefter matematik.

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback