Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

LPP historia årskurs 4 läsåret 2018-2019

Råå Södra Skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 juli 2018

Så här kommer vi att arbeta med historia.

Historia årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att utgå ifrån en historisk referensram, tolka, värdera, reflektera, analysera och använda ord och begrepp samt få kunskaper om ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Använda en historisk referensram

 • Ha kunskap om förhållanden och skeenden under forntiden ex. Norden befolkas, stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • Kunna se spår av forntiden
 • Få en insikt i hur historian påverkar nutid ex. språk, gränser, handel, resor och kulturmöten
 • Ha kunskap om vikingatiden och kunna se och tolka spår från denna tidsperiod
 • Få en insikt i kristendomens införande i Norden och religionens betydelse samt vilka konsekvenser dessa förändringar hade för olika människor och grupper

¤ Kritiskt granska, tolka och värdera

 • Föra enkla resonemang kopplade till kunskaper i historia om samhällsförändring, levnadsvillkor och handlingar ex. skillnader, likheter och jämföra
 • Reflektera kring tillförlitligheten i olika källmaterial och information och kunna förklara om den går att använda 
 • Känna till hur några historiska personer och händelser har framställts ex. vid Sveriges bildande

¤ Reflektera över användningen av historia i olika sammanhang

 • Få en insikt i när de nordiska staterna bildades
 • Få en insikt i hur och när Sverige blir ett rike
 • Reflektera och samtala om hur olika upptäcktsresor haft betydelse och vilka konsekvenser som blivit följden dessa
 • Undersöka en enkel utvecklingslinje genom att beskriva kulturmöten och levnadsvillkor och se samband  mellan olika tidsperioder ex. vad arkeologiska fynd kan berätta

¤ Använda historiska begrepp för att analysera historisk kunskap

 • Kunna ämnesspecifika ord och begrepp som tidsbegrepp ex. vikingatiden
 • Känna till vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Förklara ämnet historia
 • Jakten efter sanningen
 • Göra en tidslinje och tidsperspektiv
 • Forntiden (sten-, brons- och järnåldern)
 • Vikingatiden
 • Norden
 • Sverige blir ett rike
 • Kristendomens roll i historien och de första kristna kungarna
 • Hur det ser ut runt om i världen
 • Söka fakta från olika källor, värdera informationen och redovisa fakta
 • Begrepp och ämnesspecifika ord
 • Rita och måla
 • Reflektera och diskutera
 • Jämförelser, skillnader och likheter
 • Elevnära frågeställningar

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Undersöka närmiljön 
 • Utforska och analysera
 • Lyssna, undersöka och reflektera
 • Studera omvärlden
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda historia
 • Kritiskt granska, tolka och värdera information
 • Reflektera över användningen av historia
 • Använda historiska begrepp för att analysera

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Historia bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback