Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Musik år 6 VT-18, Praktiskt musicerande och Musikskapande "Vårvisor"

Gunnesboskolan F-6 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 maj 2018

Under det här arbetsområdet får du tillsammans med några kompisar skapa en vårvisa. Alla visor bygger på samma ackordföljd som du också lär dig att spela på gitarr och elbas. Vi avslutar arbetsområdet med att träffa en F-klass som får höra våra visor.

Periodens syften

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Vad gör vi under lektionerna?

Sång:

Vi sjunger tillsammans vid flera tillfällen under arbetsområdet. Vi jobbar med att få visans melodi att höras tydligt och alla får prova att sjunga i mikrofon. 

Gitarr:

Vi går igenom och övar individuellt på gitarr de 4 ackorden som ingår i låten. Denna uppgift finns en liten stund vid nästan varje lektionstillfälle. Det finns möjlighet att öva på lättare och svårare varianter av kompet (ackorden) för att man ska kunna utveckla sitt spelande.

Elbas:

I detta arbetsområdet kommer elbas in som moment för första gången under musiklektionerna. Därför börjar vi med en noggrann genomgång och att alla först får testa elbas-kompet på gitarr under någon lektion. Då övar vi hur man ska hålla basen och spela på strängarna. Vi övar också hur man läser av grepptabellen så att man kan hitta de olika bastonerna. Därefter får alla elever spela kompet till låten på elbas tre och tre under loppet av några lektioner.

Musikskapande:

I slutet av arbetsområdet jobbar eleverna i grupper med att skriva en egen vårvisa. Man använder den ackordföljd som vi har övat på under hela kursen, men skapar en egen melodi och en egen text med utgångspunkt i alla vår-ord som vi tillsammans har "spånat" fram. Låtens form innebär att den första ackord- och textraden spelas och sjungs två gånger och att den andra en gång.

Redovisning och bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionernas olika moment. 
Grupperna redovisar sin musikskapar-uppgift genom att sjunga sina visor för varandra. Då kompar grupperna varandra på gitarr med de ackord som vi har övat på under kursen. 
Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback