Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Fjärilars liv

Lorensberga F-6, Ludvika · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Under det här temat ska du få lära känna den här varelsen!. Vi kommer att följa en tistelfjärils utveckling från larv till färdig fjäril. Under temats gång uppstår många frågor och funderingar som vi försöker hitta svar på.

Syfte (varför)

Du kommer också att få ta hand om en egen fjärilslarv. Du får utveckla din förmåga att dokumentera det du ser när du observerar och studerar din larv/fjäril.
Du kommer att få utveckla dina kunskaper om:

  • Fjärilars liv, speciellt tistelfjärilen
  • vad en livscykel är
  • samband och orsaker

 

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

 

I det här temat kommer du att få en egen tistelfjärilslarv att ta hand om. Du ska observera och studera din larv genom dess olika utvecklingsstadier till färdig fjäril.

Vi kommer att diskutera mycket i gruppen och ta reda på fakta om fjärilar. Tillsammans försöker vi se samband och orsaker; vilka likheter/skillnader finns mellan dag och nattfjärilar, varför ser de ut som de gör; färger, tecken etc.Vi lär oss om fjärilens kroppsdelar och tar reda på vad fjärilen gör för nytta i naturen.

Kunskapskrav (bedömning)

 Du bedöms på hur väl du kan:

- delta i diskussioner och lyssna på andra
- redogöra för vilka utvecklingsfaser som ingår i en fjärils livscykel från ägg till fjäril
- berätta något om vad en larv och en fjäril äter
- beskriva hur en tistelfjäril ser ut
- namnge några av våra vanligaste fjärilar
- berätta om fjärilens kroppsdelar t.ex. vad de kallas och används till
- dokumentera rita och/eller skriva under temats gång

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att berätta, rita, skriva och genomföra uppdragen.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback