Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Nationalism och imperialism 8a

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Imperialismen tillsammans med nationalismen är de ideologier som påverkar världen väldigt mycket under 1800- och 1900-talet. Imperialismen handlar om att vissa länder försöker växa på bekostnad av andra, så att de själva blir större, starkare och rikare. Mellan ca år 1850 - 1900 erövrade europeiska länder områden med mer än 120 miljoner människor i. Man tog över länder och områden militärt och politiskt.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för

  1. Den europeiska dominansen - imperialism och kolonialism
  2. Nationalism  i Europa och i andra delar av världen.
  3. Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism och rasism.

Syfte

Genom att studera nationalism och imperialism ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsgång

Under v 16 - 22 kommer vi att arbeta med detta arbetsområde. Vi kommer att använda läroboken SOS åk 8, filmer från SLI. Under lektionerna kommer vi att ha genomgångar,  diskussioner i grupp och helklass kring arbetsområdet. Vi avslutar området med ett prov vecka 22.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Matriser i planeringen
Nationalism och imperialism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback