Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Geografi, Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4

Åk 4 Samerna och Sveriges minoriteter

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Vi kommer att lära oss mer om Sveriges minoriteter och samerna

Våra mål

 

Du ska:

-  Veta att det finns fem olika minoritetsspråk i Sverige och deras namn

- Veta vad samerna är för ett urfolk och lite om deras historia

 

Så här arbetar vi

Här skriver du kortfattat hur klassen kommer att arbeta med området.

 

Vi kommer att:

  • Titta på olika filmer
  • Diskutera
  • Läsa både enskilt och högt
  • Skriva en faktatext om samerna
  • Söka fakta i böcker och på dator

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

Kan namnge att länderna Sapmi består av; Sverige, Finland, Norge och Ryssland samt peka ut länderna på en karta. 

Kan ge någon fakta om samerna med olika begrepp som Sapmi, kåta, kolt, jojk, urfolk 

Kan ge något exempel varför samerna bor där de bor och någon konsekvens av detta både i nutid och historiskt 

Kan att det finns fem minoritetsspråk i Sverige; samiska, finska, jiddischromani och meänkieli 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback