Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Ideologiernas historia

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Hur ska man styra ett land, ett samhälle eller en befolkning? Vad är det människor vill? Det beror ju på vem man är och hur man haft det. Alla vill väl ha det bra eller?

Inledning, presentation av område och syfte (mål):

Under historiens gång har förutsättningarna för människornas liv förändrats. Det har gjort att olika tankar och idéer växt fram om hur våra samhällen bör styras - olika politiska ideologier.

Centralt i innehåll

Bedömning

Att du känner till något om bakgrunden och omständigheterna kring när, var och hur de politiska ideologierna växte fram.

Att du känner igen och kan beskriva några av huvuddragen i de största politiska ideologierna.

Att du genom att jämföra dem kan beskriva och förklara vilka värderingar som skiljer dem åt.

Din förmåga att kritiskt granska de olika handlingsalternativen, hur de på olika sätt ville/vill påverka  grupper/samhällen,

samt

känna till de politiska partier som finns representerade i riksdagen och deras bakgrund/grundtankar.

 


Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tre ideologier (Grundkurs)
Fler ideologier (Grundkurs)
Praktiskt exempel - Skolan (Grundkurs)
Snabbtest - Ideologier och partier