Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4A

Kollaskolan 3-5, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. I vår nya bok Matteborgen 4A kommer vi att jobba med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax i Matteborgen.

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

Kapitel 1 Taluppfattning:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- kunna läsa och skriva tal 0-10 000

- förstå vårt talsystem

- kunna ordna tal efter storlek

- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

- kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda

Kapitel 2 Addition och subtraktion:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- förstå hur addition och subtraktion hör ihop

- veta hur likhetstecknet används

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Kapitel 3 Geometri:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- känna till något om hur man mätte längder förr

- kunna mäta och rita sträckor

- kunna uppskatta och mäta längder

- kunna växla mellan olika längdenheter

- känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

- kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

- kunna räkna ut figurers omkrets

Kapitel 4 Multiplikation och division:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- förstå hur addition och multiplikation hör ihop

- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5 x 60 och  5  x 600

- kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536

- förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna använda kort division (utan minnessiffra)

- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

Kapitel 5 Tabeller och diagram:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- hämta fakta ur tabeller

- ordna fakta i en tabell

- läsa och förstå stapeldiagram

- göra en avprickningstabell

- rita stapeldiagram

Bedömning

 Bedömning sker när du arbetar:

  • muntligt vid genomgångar.
  • muntligt i  par/gruppuppgifter.
  • skriftligt på lektionerna.

samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback