Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Geografi år 3

Vinbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Du kommer att få lära dig om Halland, största städerna och åarna. I slutet av terminen kommer vi göra en tur runt Asige för att leta fornminnen. Du kommer även få lära dig om världskartan och kartkunskap.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur.
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang.
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Du kommer att få lära dig om Halland både geografiskt och historiskt, få en inblick i Falkenbergs historia och kunna göra jämförelser med hur man levde förr och nu. Se hur samhället har förändrats och fortsätter att utvecklas.

Bedömning - vad och hur

Vad:
 • din förmåga att beskriva hur natur och miljö påverkar var människor bor och arbetar.
 • din förmåga att undersöka, ge exempel och göra jämförelser över hur människor levde under olika tidsperioder.
 • din förmåga att finna och iakkta spår av forntiden under våra utflykter.
 • din förmåga att använda dig av karta, jordglob och väderstreck.

Hur:
Jag kommer bedöma dina kunskaper fortlöpande under lektionstid.

Undervisning och arbetsformer

 • Skriva faktatexter
 • Diskutera
 • Titta på film
 • Göra egna kartor
 • Rundtur i Asige
 • Arbeta enskilt
 • Arbeta tillsammans

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback