Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Tema Årstider - Sommar, Sa17A

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Tema om sommaren.

Tidsperiod:

 • HT-20, vecka 34-37

Övergripande förmågor:

 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att ställa frågor, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.
 • Du tränar din metakognitiva förmåga genom att utvärdera dina kunskaper och reflektera över hur du lär dig på bästa sätt.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du kommer att träna på att:

NO

 • Beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Göra enkla observationer av årstider, namnge några djur och växter, sortera dem efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Svenska 

 • Söka information ur någon anvisad källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har lärt dig lärandemålen genom att:

 • Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Du dokumenterar ditt arbete i Keynote-presentationen.
 • Du arbetar med kamratbedömning.
 • Du redovisar ditt arbete för en kamrat.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

För att lära oss kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar och samtal,
 • samarbeta,
 • fältstudie i naturen,
 • dokumentera och reflektera,
 • se film,
 • arbetar i Keynote,

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Tema Sommar
Uppgifter
Arbetet i Keynote

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback