Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

MATEMATIK. Kunskapsområde: GEOMETRI (år 8) Vt 2018

Streteredsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Kunskapsområdet ”Geometri” handlar om hur man kan mäta och beskriva sin omgivning. Inom geometrin arbetar man med att känna igen, mäta, tolka och beskriva omvärlden utifrån olika rumsliga perspektiv med hjälp av olika uttrycksformer. Den geometri som används idag har djupa historiska rötter och härstammar från det gamla Grekland. Kunskaper i geometri är viktigt för att kunna utveckla kunskaper inom andra områden som tex algebra.

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdenas innehåll på många olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som par- och gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. I en del arbetsområden ingår laborationer av olika slag. 

 

När du har arbetat med det här området ska du:

  • kunna utföra beräkningar med formler för omkrets, area och volym
  • kunna använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym
  • kunna undersöka, resonera och argumentera kring geometriska begrepp
  • kunna göra uppskattningar och jämförelser av egenskaper hos cirklar, månghörningar och tredimensionella objekt
  • kunna värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
  • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i området


Bedömning

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter och utför problemlösningar
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter och problemlösningar (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat
- på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...
- arbeta aktivt vid självständigt arbete
- arbeta aktivt vid par- och gruppövningar
- aktivt delta i resonemang och diskussioner
- utföra muntliga förhör
- utföra skriftliga förhör.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång, och efter att ett arbetsområde har avslutats, såväl muntligt 
som skriftligt. Du kommer att få återkommande respons på vad du kan utveckla vidare.

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematikboken Y. Liber AB, 2013

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
MA.GEOMETRI (år 8) Vt 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback