Skolbanken Logo
Skolbanken

Den viktiga leken

Oanvänd förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det står tydligt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen. För att göra detta tydligt för oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

  •  Vi strävar efter att ha en föränderlig lekmiljö. Genom dokumentation och observationer ser vi hur barnens intressen utvecklas och vilka behov som finns. Utifrån denna kunskap förändrar/behåller vi möblering och lekmaterial, allt efter barnens behov.  Det kan t ex gälla att hitta olika material för finmotoriska aktiviteter så att alla barn lockas.
  • Vi pedagoger ansvarar för att inte ha för mycket lekmaterial framme och att byta material kontinuerligt utifrån barngruppens intresse och behov.
  • Vi pedagoger introducerar material genom att starta och vara med i leken. 
  • Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dem i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter samt lockar dem till samtal med oss och varandra.
  • Vi pedagoger underlättar städningen genom att ha material och förvaring som är ”lättstädad”.
  • Tillsammans med barnen skapar vi goda rutiner för hur lekmaterialet förvaras, för att ge barnen möjlighet att själva plocka fram och plocka undan lekmaterial.

  • Vi pedagoger stöttar och respekterar barnens lek. Vi avbryter den så lite vi kan. Vi deltar i leken eller finns i närheten som stöd vid behov.

DOKUMENTATION

  • Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid kvällsmöten och vid utvärderings/planeringsdagar.
  • Vi reflekterar dagligen över hur leken inne och ute fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid t.ex. lagisar och utvärderingsdagar/planeringsdagar.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback