Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

En värld i utveckling

Gemensamt skola i Båstad, Båstad · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Området berör Vi tittar på utveckling i världens länder, orsaker och konsekvenser till denna, utvecklingsteorier med mera.

SYFTE FRÅN KURSPLANEN - vilka mål ligger till grund för planeringen

Genom undervisningen i SO-ämnena ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:                 

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen. (Ge)
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. (Ge)
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. (Ge)
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. (Sh)
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. (Sh)
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. (Sh)
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. (Sh)

 

CENTRALT INNEHÅLL - vilka delar av centrala innehållet kan komma att beröras

 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. (GE)
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. (GE)
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. (GE)
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (GE)
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. (GE)
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. (GE)
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. (SH)
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. (SH)
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen. (SH)
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. (SH)

 

UNDERVISNING – DETTA KOMMER VI ATT ARBETA MED

Under de arbetsområdets första lektioner kommer det att bli introduktion av slutuppgiften samt genomgångar, diskussioner, filmklipp osv. Därefter kommer ni att närmare få studera ett låginkomstland. Arbetet är enskilt och kan redovisas skriftligt eller muntligt. Ni måste bestämma er direkt när ni börjar ert arbete hur ni vill redovisa det.

Teman för genomgångarna:

-       Hur ser, och hur har utveckling sett ut i världen?

-       Olika källor och hur man kan använda dem: Gapminder, landguiden, globalis och hur dessa kan användas för att studera utveckling i världen.

-       Hur man kan analysera problem och orsaker till dessa. (t ex klimat, handel, historia, styre).

-       Olika sätt att bekämpa fattigdom.

-       Internationella organisationer och deras arbete.

 

DESSA DELAR AV DITT ARBETE KOMMER ATT BEDÖMAS

Du visar dina förmågor på den avslutande bedömningsuppgiften där ni enskilt ska studera ett låginkomstland.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Geografi Lgr11 Strandängsskolan 7 -9
Samhällskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9
Historia Lgr11 Strandängsskolan 7 -9
Religionskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback