Skolbanken Logo
Skolbanken

Rävekärrs förskola, Pedagogisk planering - Språk - Hackebackeskogen 18/19

Rävekärrs förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Språk

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16

Vi vill utveckla barnens förståelse och intresse kring språk och kommunikation. Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd samt uppmuntra dem att återberätta sina upplevelser. Skapa nyfikenhet hos barnen kring skriftspråk, flerspråkighet och TAKK (- Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). Genom sång och musik vill vi att barnen ska få erfara olika sätt att uttrycka sig och använda alla sina sinnen på ett lustfyllt sätt.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

 • Rim & ramsor

 • Sång

 • Boksamtal

 • Återberättande

 • Flerspråkighet/TAKK

 • Skriftspråk

 • Läsning och berättande

 • Ordförråd

 • Munmotorik
   

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar och sätter ord på det barnen gör eller säger.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet. Genom att ha samlingar varje dag där vi använder oss av böcker, flano, sångpåsar, sångkort, rim och ramsor arbetar vi kontinuerligt med barnens språk. Barnen kommer att bekantas med alfabetet genom bilder och sång. Vi kommer att ha boksamtal med en grupp bestående av de äldre barnen på avdelningen. De tillfällen vi arbetar i mindre grupper kommer vi att ägna munmotoriska övningar samt träna och utveckla ordförråd. I rutinsituationer, såsom måltid samt på-och  avklädning, kommer vi att använda oss av TAKK och flerspråkighet. 

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback