Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Ma "Algebra och ekvationer" åk 8, vt 18

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Under detta område kommer du få större förståelse för räknereglerna och hur man kan dra generella slutsatser. Dessutom är detta grunden för ett utmärkt sätt att lösa problem med ekvationslösning.

Syfte för arbetsområdet

Du kommer att få öva på att lösa problem i matematik med hjälp av ekvationer och för att klara det tränar du på vad ekvationer är, hur du löser dem när det ingår olika räknesätt. För att verkligen kunna använda ekvationer vi problemlösning behöver du dessutom träna på att skriva uttryck och att kunna förenkla dessa vilket vi kallar algebra.

Undervisningens innehåll

Det du ska träna på är att: - lösa olika slags ekvationer - kontrollera en lösning till en ekvation med hjälp av prövning - lösa problem med hjälp av ekvationer - tolka uttryck skrivna med tal - beräkna ett uttryck skrivet med flera olika räknesätt - tolka uttryck skrivna med variabler - beräkna ett uttrycks värde - jämföra uttryck skrivna med och utan parenteser - multiplicera variabler med varandra

Undervisningens innehåll

Vi kommer att knyta an till elevernas förkunskaper och utveckla dem genom att ha gemensamma diskussioner, eleverna kommer att få träna på detta genom att öva på stenciler och i matematikboken i samarbete med varandra. Diskussionerna handlar om vad ekvationer är och olika metoder för att lösa dem. Vi kommer också att träna att förenkla uttryck och testa om våra lösningar på ekvationerna stämmer.

 

Bedömning

Bedömningen sker under lektionen i arbetet när muntliga samtal sker och i skriftligt arbete samt vid en diagnos


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Algebra och ekvationer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback