Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

3

Nh Kraft och rörelse åk 3, 2018

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Vi arbetar med begreppen friktion, balans och tyngdkraft i leken.

Utgångspunkt

Konkretisering av målen

Mål:

Du kan:

  • delta i samtal och berättar något om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  • berätta vad det är som gör att vi håller oss kvar på jorden.
  • berätta hur farten påverkas av friktionen.
  • berätta hur du hittar tyngdpunkten när du balanserar.

Genomförande

Vi startar genom att titta på en bild från boken NO 1-3 där vi kan se olika exempel på tyngdkraft, fiktion och jämvikt. Barnen får sitta i grupper om ca 4 och diskutera. De skriver upp på postit lappar vad de kan hitta som rör ämnet. Vi samlar sedan lapparna på tavlan och samtalar tillsammans om vad de hittat.

Sedan delar vi upp oss i 3 olika grupper där en lärare har ansvar för tyngdkraft, en för friktion och en för jämvikt/balans. Barnen får vara på alla 3 stationerna där kommer det handla om både lite teori och sedan försök i de olika ämnena. Vi avslutar med en genensam diskussion, samt en självbedömning och sedan en kamratbedömning 2 och 2.

Dokumentation och bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång, samt under
diskussionerna i avslutningen av temat genom att barnen gör en enkel
självbedömning och en kamratbedömning.

Läraren observerar och för anteckningar under tiden.


Läroplanskopplingar

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter