Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Historia: Revolutioner vt18 8g2

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Samhället förändras - Amerikanska och Franska revolutionen!

 

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska du träna din förmåga att:

  • hantera historiska begrepp (revolution, klass, källkritiska begrepp, borgare etc.) 
  • resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar. Du ska kunna förklara varför det blev revolution i Amerika och Frankrike och hur detta påverkade samhället.  
  • hantera källor för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor. Här ska du kunna förklara hur olika "grupper" påverkades av revolutionerna, att kunna se vilka som vann och vilka som förlorade. 
  • resonera källkritiskt
  • resonera om hur historia används för att påverka människor och deras identitet. 

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med genomgångar, uppgifter, film och gruppövningar. Jag kommer att gå igenom revolutionernas olika skeenden för och sedan ska eleverna träna källkritik, bildanalys, att förklara orsakssamband etc. 

Vilka förmågor vi arbetar med syns nedan under "Bedömning". 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • hantera historiska begrepp (revolution, klass, källkritiska begrepp, borgare etc.) 
  • resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar. 
  • hantera källor för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor. 
  • resonera källkritiskt
  • resonera om hur historia används för att påverka. 

 

Tänk på att:

använda relevanta begrepp i ett sammanhang.

när du för resonemang om orsaker är det bra om du förklarar hur orsakerna hänger ihop och hur de förstärker varandra.

använda historiska exempel i dina resonemang 

lyfta fram hur historia används för olika syften och i olika sammanhang. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Revolutioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback