Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 8

Massmedia - information och kommunikation 7c

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Vad är massmedia? Svaret på den frågan och mycket mer kommer du att få bekanta dig med i det här området i samhällskunskap och svenska.

Syfte (varför)

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med massmedia i ämnet samhällskunskap. Kursen kommer rikta in sig på vad massmedia är och hur massmedia påverkar oss som individer och hur vi kan använda media för attt föra fram våra åsikter. Vi kommer titta närmare på våra grundlagsskyddade rättigheter:yttrandefriheten och tryckfriheten. 

Underrubrik 1

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

Under kursen kommer du att få lära dig en del om hur media har utvecklats i historien och hur det ser ut idag.  Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer få jobba med egna uppgifter samt diskutera det i par och gruppvis. Materialet som du har att jobba med är: Presentationen på Classroom och Samhällskunskapsboken.  .

Kunskapskrav (bedömning)

Det är viktigt att du deltar aktivt under lektionerna och visar dina förmågor. Du deltar genom att arbeta framåt med materialet och uppgifterna som hör området till. Det är även viktigt att du deltar muntligt på lektionerna. Genom att delta muntligt så visar du vad du kan och du får en chans att ställa frågor. Genom att fråga lär man sig mer! Området avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömningen sker utifrån de nationella betygskriterierna i samhällskunskap. 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Matriser i planeringen
Massmedia - information och kommunikation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback