Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Projektbeskrivning Britta-Lenas förskola

Britta-Lenas förskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 18 oktober 2018

HT -18 arbetar vi med Normer och Värden. Vi gör en kartläggning av barngruppen under vecka 32-45, med hjälp av observationer och intervjuer. Vi använder oss utav personalbloggen där vi tittar på den pedagogiska dokumentationen. I bloggen använder vi oss utav 4 frågeställningar som vi använder oss utav till att följa upp vår dokumentation: * Vad har vi gjort? (rent konkret, bara beskriv aktiviteten) * Barnens reflektioner? (vad säger de i och om aktiviteten, om barnen inte kommunicerar med ord, vad visar de med kroppen, vilket material och vilka platser fångar barnen, vilka intressen finns, vad utforskar de just nu) * Pedagogernas reflektioner? (vad har jag observerat under aktiviteten, vad uppmärksammar vi att barnen pratar om, gick det som jag hade tänkt under aktiviteten) * Hur går vi vidare? (vad gör vi av vår dokumentation, hur vill barnen följa upp denna aktivitet, vilka dokumentationsverktyg använder vi och hur använder vi de)

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Under HT17 började vi arbetet med läslyftet och vi hade ett läs/språkmål som prioriterat mål. Som ett sidospår till vårt mål observerade vi barnen och såg att barnen var väldigt nyfikna på sina kroppar ville arbeta vidare med detta. Vi hittade litteratur till detta arbete. I vår dokumentation kunde vi inte göra någon direkt koppling till vårt mål. Vi kunde inte heller se processarbetet kopplat till vårt mål. Därför har det varit svårt att utvärdera arbetet utifrån det mål som vi valde från början.

Under VT18 började vi vårt arbete med unikum. Vi började använda en pedagogsida där vi arbetar med bloggen för att synliggöra vår dokumentation. Detta är något som vi sett att vi behöver öva oss i och arbeta vidare med.

Utifrån utvärderingen kunde vi synliggöra hur vårt arbete har fungerat under läsåret och får titta närmare på de delar som vi behöver arbeta vidare med.

Vi väljer att starta nästa termin utifrån VT18 upplägg. Vi börjar med hela gruppen och skapar en VI-känsla och delar in oss i mindre grupper med fokus på normer och värden. Sedan gör vi en kartläggningen av barngruppen så vi kan börja med våra olika projekt.

Vi firar barnens födelsedagar genom att barnen tar med sin favoritbok hemifrån, så berättar barnen om den på samlingen och så läser vi den högt. Detta har varit uppskattat och fortsätter med detta under HT-18.

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Vi vill rikta innehållet till den del i läroplanen som heter Normer och Värden. Utifrån observationer gjorda på denna terminens barngrupp så fortsätter vi arbeta med normer och värden, bra kompisar, olika superhjältar, ta hand om sin närmiljö, förståelse för att alla människor har lika värde, ta hänsyn och leva sig in i andra människors dilemman och livsfrågor.

Detta arbete ska/kan göras på olika sätt. Vi är 5 pedagoger som kommer arbeta på olika sätt fast mot samma mål.

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Genom föräldramöte där vi får ut information om upplägget av projektet.

Varje år skickar vi ut en föräldraenkät, där föräldrarna får dela med sig om innehållet av verksamheten. Vi tar till oss av det föräldrar har uttryckt om tidigare läsår för att kunna arbeta vidare med.

Vi fortsätter med arbete kring Läslyftet och fortsätter uppmana föräldrar att läsa så mycket som möjligt. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt fokusmål

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under undersökningsperioden? Varför har vi tänkt och gjort så?

Genom observationer får vi se vad barnen uttrycker för behov i vår lärmiljö. Vi kommer ha kvar den befintliga miljön, men några uppdateringar. För att sedan få in ett mål i varje del i vår lärmiljö t.ex. matematik och naturvetenskap i labbet och språkutveckling i biblioteket.

Vi har arbetat med vår lärmiljö under några år och vi har kommit fram till att vi vill utveckla lärmiljön mer tillsammans med barnen och hur vi ska få till barnens tankar, delaktighet och intresse. Vi pedagoger arbeta med att titta på den övergripande miljön för att sedan barnen ska ta fram t.ex. vilka böcker som ska vara i biblioteket, vilket byggmaterial vid ska ha i byggrummet m.m.

Vi vill även att dokumentationen ska genomsyra i våra lärmiljöer. Att barnen får ta foto på det de har skapat och gjort och sätta upp på väggarna.

Vi kommer även att ha lekhallen som projektrum där vi bl.a. visar upp vår dokumentation och reflektion.

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte? Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet?

Något vi tar med oss från förra terminen är vår reflektionstid. Den tid tillsammans med barnen ca kl. 10.10, varje dag där vi samlas i lekhallen för att se på vårt projekt och reflekterar tillsammans och delger varandra vad vi har gjort.

Vi har arbetat fram våra rutiner som vi fortsätter med under början av nästa termin. Vi arbetar med projektarbetet tis, ons och tors 9-11.

Nu blir det viktigt att börja med lärloggarna och se barnens utvecklingsprocess.

Vi vill även arbeta vidare med Läslyftet och få in det arbetet i förhållande till vårt mål. Vi fortsätte få in läsningen under hela dagen, kopplat till vårt mål.

Relationell ped.: fortsätter med arbete kring handlingsplanen. Utvärderar och se över ett nytt mål.

Läslyftet: våra studiecirklar fortsätter. 

IT:

Likabehandling:

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser? Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget?

Vi har tittat på att vi måste ha med aktuell forskning i vårt arbete. Vi har tagit fram ett antal artiklar i förhållande till olika dela som vi behöver utveckla.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod under vecka 32-45

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla? Vad kan vi se genom att titta på vår kartläggning? 

 

Formulera mål

- Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt.

 

Ev. förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

 

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

 

Utvärdering

Se separat utvärderingsmall.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback