Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik åk 4 vt

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Vi kommer att jobba med fem olika matteområden. Det är tid och temperatur, där du får lära dig olika tidsenheter och avläsa och skriv klockslag. Addition och subtraktion, där du får lära dig avrundning och addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000. Geometri, där du får lära dig att arbeta med vinklar, namn på olika månghörningar och att förstå och använda skala. Bråk, där du får lära dig att skriva och läsa bråk och att storleksordna bråk. Multiplikation och division, där du får lära dig att multiplicera med 10, 100 och 1000, uppställning av multiplikation och kort division.

Syfte och mål från Lgr -11

Konkretisering av målen - Elevernas mål

Tid och temperatur

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut, och sekund
 • läsa och skriva datum
 • leta reda på uppgifter i almanackan
 • avläsa klockan och skriva klockaslag med siffror
 • läsa av termometern

Addition och subtraktion

När du jobbat med detta kapitel ska du kunna:

 • avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000
 • avläsa klockan och skriva klockaslag med siffror
 • läsa av termometern

Geometri

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • avgöra om vinkeln är rät, spetsig eller trubbig
 • namnet på olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstorning och förminskning
 • förstå och kunna använda skala

Bråk

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • kunna läsa och skriva bråk
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk

Multiplikation och division

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • multiplicera med 10, 100 och 1000
 • räkna multiplikation med större tal
 • räkna med kort division

Undervisning - Så här kommer vi att arbeta

 • Muntliga genomgångar och diskussioner.
 • Arbete enskilt och i grupp.

Bedömning - Så här visar du som elev att du når målen

 • Muntligt och skriftligt arbete under lektioner.
 • Läxor
 • Diagnoser
 • Prov

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback