Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Älvsåker Engelska 2017-2018 åk7

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 28 maj 2018

Under läsåret fortsatt arbetet med att läsa, lyssna, tala, skriva och samtala på engelska, Dessutom fick ni kunskaper om länder där engelska används.

Syfte/ förmågor

Under åk7 har vi arbetat med att utveckla din förmåga att:

·         förstå och tolka engelska i talad engelska och olika slags texter

·          använda strategier för att förstå (detaljer och sammanhang, genom förförståelse/söka/selektera/tolka ord/ svar/ text)

Centralt innehåll åk7-9 - LF HF från olika medier, olika regional och social färgning; förstå instruktioner och beskrivningar; skönlitteratur/ fiktion; sånger/ dikter; nyheter, reportage, tidningsartiklar...

·         formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift (uttal, våga bidra i samtal, interaktion, följdfrågor)

·         använda strategier för att göra sig förstådd (ORAL när språket inte räcker till, frågor, omformuleringar, förklaringar; WRI tankekarta så att det blir en konsekvent helhet, sammanbindande ord för att skapa struktur och sammanhang, bearbetning: stavning och GR och satsbyggnad)

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll åk7-9 - Berättelser, beskrivningar, instruktioner. Olika former av samtal, diskussion/ argumentation, dialog, intervju och presentation om välbekanta ämnesområden; vardagliga situationer, aktiviteter, händelser, relationer och etiska frågor; åsikter, erfarenheter, känslor, framtidsplaner; traditioner, levnadsvillkor, mm i engelsktalande länder.

·         Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i länder där engelska används

Vi sammanfattar våra mål i matrisen som lyssna, läsa, tala/ samtala, skriva och reflektion (realia).

Metod/ innehåll

Under genomgången får ni veta vilken förmåga vi tränar på i första hand, t.ex. hörförståelse. Lektioner kan också fokusera på att bygga ut ordförråd eller på att öva/ formulera grammatikmoment.

vår 2018 LF och HF:

LF och HF av texter i Digilär om traditions, sleeping, dreaming, later school start, clothes/ fashion...

HF/ film: The Life in the UK, HF The Swedish school system

HF/ song analysis: Beautiful, Cool

vår 2018 WRI och ORAL

Tala/ samtala (två och två eller i liten grupp av fyra) om New Year’s resolutions, sleeping and dreaming, beauty/ looks, being cool, school.

Skriva om Swedish traditions in English, Retell a dream, Swedish school system.

vår 2018 REALIA:

LF Digilär texter och quiz; HF av andras presentationer eller korta filmer eller nationalsånger, Night of the Proms; ORAL presentation; WRI Power Point/ KeyNote text med key words om England, USA, RSA, Australia, India, Jamaica, Canada ...

vår 2018 GR and VOC:

GR article (a, an, ingen); oregelbundna verb; frågeord (övningar i Digilär, internet websites med själrättande, stencils med övningar, song)

VOC och språkliga uttryck från texter och övningar i Digilär bl.a. (Word lists med test i Digilär, gap fill texts (sleep, clothes), skriva engelsk begrepp förklaring (public holidays, school system), skapa ordfält (fashion övningar)

Självskattning/ bedömning

Du kommer skriva i kommentarfältet under Planering hur du själv upplever att du har utvecklat förmågan i de olika övningar.

1) Vilka av följande förmågor har du utvecklat mest. 2) Hur?/ Vad är en framgångsrik metod för dig? 3) Vilket förbättringspotential finns?

  • förstå och följa instruktioner på engelska
  • använda strategier för att förstå texter, berättelser, sånger och samtal
  • lära dig ord/ språkliga uttryck samt språklig säkerhet vad det gäller verbbehandling och annan grammatik och stavning?
  • skriva texter på engelska - (har du lärt dig från återkopplingen om dina styrkor och förbättringspotential?)
  • uttrycka dig muntligt på engelska (har du utvecklat och vågat ta steg i att presentera framför grupp och prata i små grupper?)
  • lära dig om länder genom att lyssna på presentationer? (Vilken strategi är bäst för att komma ihåg fakta?)
  • söka betydelse/ förklaringar av ord, språkliga uttryck och begrepp i ordbok eller på internet?
  • använda internetkällor för att leta upp information om engelska ord eller information om engelska språket eller länder/ kulturer?
  • söka fakta, selektera relevanta fakta, skapa sammanhang i en presentation eller text?Skriver du ner kommentarer efter Återkopplingen på inlämnade uppgifter eller ligger mest vikt på själva jobbet

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
MATRIS FÖR ENGELSKA - Lgr 11 år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter