Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Krusboda skola Geografi åk 5, 18/19

Krusboda skola, Tyresö [Inactive] - slutgallrad · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Genom undervisningen i Geografi ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika livsmiljöer, viktiga geografiska begrepp och namngeografi för Norden .

1. Geografi åk 5, Krusboda skola

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Ge 4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge 4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge 4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Ge 4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

Livsmiljöer

- jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, vilka konsekvenser detta får för människa och natur.  

- De  nordiska  natur- och kultlandskap.Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

- Jordens naturresurser, t.ex vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. 

- Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.  

 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 Namn och läge på Nordens  landskap samt orter, berg, hav och vatten i Norden. 

- Kartan och dess uppbyggnad . 

- Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, t.ex åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning. 

- Fältstudier för att undersöka natur och kulturlandskap, t ex hur märken används i närmiljön. 

 

- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. 

 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

- hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. 

- Ojämlika levnadsvillkor i världen, t ex olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. 

 

Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter, och även med kartboken samt se filmer. Eleverna kommer att få en kortare faktatext om Norden och vi kommer att se "Geografens testamente - Norden"(ur.se) samt arbeta med uppgifter kopplade till serien.

 

Läromedel

- Puls Geografi Norden 

- Atlas (kartbok, grön), Almqvist&Wiksell.

Se olika filmer från exempelvis ne.se och ur.se

- https://www.landguiden.se/,  http://online.seterra.com/sv

- "Geografens testamente -Norden", ur.se 

5. Bedömning

Du kommer att bedömas löpande i kunskapsmatriserna. 

6. Kunskapskrav

 
 • Livsmiljöer :
 • har kunskaper om natur & kulturlandskap  
 • kan föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få.
 • i resonemang beskriva samband mellan natur - och kulturlandskap.
 • kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback